Lausunto ympäristöministeriölle Vesa Valpasvuo, Leena Eränkö 22.6.2011, 1918/90/2011

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla. 

Asetuksen nojalla jakeluasemilla olisi velvollisuus asentaa laitteita, joilla otetaan talteen tankatessa syntyvä bensiinihöyry 85 prosentin talteenottotehokkuudella. Asetuksessa olisi säännöksiä myös talteenoton tehokkuuden varmentamisesta, laitteiden määräaikaistarkastuksista ja siirtymäajasta. Asetuksella pantaisiin täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi, joka on saatettava osaksi kansallista lainsää-däntöä 1.1.2012 mennessä. 
 

Lausunto

Kuntaliitto toteaa, että jakeluasemiin kohdistuvien velvollisuuksien lisääminen lisää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä jakeluasemien valvonnassa. Kun asetus kuitenkin vastaa direktiivin vaatimustasoa, sen säätäminen lienee tarpeen ja asianmukaista.

Saattaa kuitenkin olla syytä tarkentaa olemassa oleviin jakeluasemiin liittyviä käsitteitä ja siirtymäkausisäännöksiä, kun näistä asioista on ollut epäselvyyttä kunnissa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun asetuksen eli ns. jakeluasema-asetuksen (444/2010) siirtymäkauden osalta. Epäselvyydet siirtymäkausitulkinnoissa lisäävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen työtä tarpeettomasti. Tämän johdosta Kuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota näihin seikkoihin.

Ilmeisestikin lausuntopyynnössä tarkoitetun asetuksen 2 §:n 4 kohdan mukaisena olemassa olevana jakeluasemana tulee pitää myös sellaista jakeluasemaa, joka on aikanaan ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaisessa menettelyssä todettu asianmukaiseksi, vaikka sillä ei ole ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa ja vaikka sitä ei vielä ole rekisteröity tietojärjestelmään jakeluasema-asetuksen (444/2010) ja ympäristönsuojelulain 30 ja 65 §:n mukaisesti.

Näitä ovat ne vanhat jakeluasemat, joilla on ympäristölupamenettelylain mukainen lupa ja jotka ovat toimittaneet aikanaan alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 6 §:n mukaisen ilmoituksen ja ympäristökeskus on rekisteröinyt ne ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sekä lähettänyt ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka tehtävänä oli tarkistaa, täyttääkö jakeluaseman toiminta ympäristönsuojelulain vaatimukset ja arvioida mahdollisen uuden luvan tarve. Ilmoitustietojen ja tarkastuksen perusteella on arvioitu, että toiminta täyttää olennaisilta osin ympäristönsuojelulain vaatimukset eikä toiminnalle ole ollut tarpeen hakea uutta ympäristölupaa. Olemassa olevia ovat myös sellaiset, joilla ei ole mitään lupaa ja jotka on voimaanpanolain mukaisen ilmoituksen johdosta rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja on arvioitu edellä esitettyyn tapaan, ettei toiminnalle ole ollut tarpeen hakea uutta ympäristölupaa.

Saattaa siten olla tarpeen tarkistaa 2 §:n 4 kohdan sanamuotoa tai vähintään kirjoittaa perustelumuistioon, että ympäristölupaa vastaa myös edellä todettu menettely.

Lisäksi saattaa olla syytä harkita asetuksen siirtymäsääntelyä, joka ehdotuksessa on upotettu 3 §:ään ja käytetty 2 momentissa olemassa olevien jakeluasemien osalta sanamuotoa ”jonka bensiinin varastointi- ja jakelujärjestelmää uusitaan tai muutetaan merkittävästi ”. Tämän suhdetta ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ”olennaiseen muutokseen” olisi syytä selkiyttää, kun olennainen muutos vaikuttaa ns. jakeluasema-asetuksen soveltamiseen sen 18 §:n nojalla.

Asetuksissa ei saisi olla perusteettomasti erilaisia laukaisevia tekijöitä ja jos on tarkoitus säätää erilaisesta siirtymävaiheesta, tämä on syytä nimenomaisesti todeta esim. perustelumuistiossa. Olisiko parempi käyttää pykälässä vakiintunutta käsitettä ”muutetaan olennaisesti” ja viitata perustelumuistiossa siihen, että tarkoitetaan samaa kuin ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentissa ja jakeluasema-asetuksen 18 §:ssä.

Jakeluasema-asetuksen 9 §:n uuden 2 momentin viittaus ei ehkä vaatine jakeluasema-asetuksen tai sen muutoksen voimaantulopykälään uusia siirtymäsäännöksiä, jos sen ja lausuntopyynnössä tarkoitetun asetuksen siirtymäajat on tarkoitettu yhdenmukaisiksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ulla Hurmeranta  
lakimies  

Leena Eränkö
ympäristölakimies​

tags