Maa- ja metsätalousministeriölle, 30.8.2011, Tarja Hartikainen, Dno 2561/90/2011

Eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö esittää muutoksia eläinlääkintähuollosta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutokset koskevat 3 §:ää jossa säädetään kunnille valvontatehtävistä maksettavia korvauksia. Kuntaliitto kannattaa esitettäviä muutoksia, mutta samalla Kuntaliitto esittää asetukseen lisättäväksi jo sovittuja korvauksia.

​Kuntaliitto on asetusluonnoksesta antamassaan lausunnossa esittänyt, että tässä vaiheessa kun asetukseen tehdään muutoksia, siihen nostettaisiin myös MMM:n, Kuntaliiton ja Eviran yhteisessä ohjauskirjeessä 28.9.2010 (MMM/2429/99/2010) luvattu 5,3 % korvaus palkkakustannuksista. Tällä korvauksella katetaan kunnille aiheutuvia kustannuksia viranhaltijoiden mahdollisista sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja perhevapaista. Kirjeellä haluttiin rohkaista kuntia perustamaan valvontaeläinlääkärien virkoja. Näitä virkoja onkin nyt perustettu 35 kpl eri puolille Suomea, mikä on lähellä eläinlääkintähuoltolain valmistelussa esitettyä tavoitetta (arvioitu tarve 42 virkaa kuntiin).

Kuntaliitto tiedustelee Maa- ja metsätalousministeriöltä miksi yhteisessä ohjauskirjeessä sovittua korvausta ei esitetä nostettavaksi asetukseen, jossa korvauksista säädetään? Selkeyden vuoksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi Kuntaliitto näkisi tarkoituksenmukaiseksi koota kaikki korvauksia koskevat seikat tähän asetukseen.  

SUOMEN KUNTALIITTO 

Timo Kietäväinen 
varatoimitusjohtaja  

Sami Uotinen
va. johtaja, sosiaali- ja terveys