Kuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle, 3954/90/2011, Vesa Valpasvuo, 11.1.2012

Energiatuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen ja ympäristönsuojeluasetuksen muuttaminen

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista on ollut voimassa 1.6.2010 alkaen. Asetusta on sovellettu sekä ympäristönsuojelun lupamenettelyssä käsiteltäviin että ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviin laitoksiin. 
Ehdotetulla asetusmuutoksella pyritään täsmentämään asetuksen säännöksiä siten, että laitosten erilaiset käyttötavat otetaan nykyistä paremmin huomioon laitoksille asetettavissa vaatimuksissa. Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksesta lausuntoa 20.1.2012 mennessä. 

 

Lausunto

Kuntaliitto pitää esitettyä energiatuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimusasetuksen ja ympäristönsuojeluasetuksen muutosehdotusta pääosin tarpeellisena ja perusteltuna.

Kuntaliitto pitää kuitenkin ympäristönsuojeluvaatimusasetuksen ehdotettua soveltamisalaa koskevaa 1 §:ää epäselvänä ja katsoo sen olevan ristiriidassa asetusmuistiossa esitetyn kanssa.

Muistioluonnoksen asetuksen 1 § soveltamisalaa koskevassa ensimmäisessä kappaleessa todetaan mm.:

… Laitoksen polttoainetehoon lasketaan mukaan myös polttoaineteholtaan alle 5 megawatin energiatuotantoyksiköt, jos yhteenlaskettu polttoaineteho laitoksella on vähintään 5 megawattia. …

Käsityksemme mukaan tämä tarkoittaa samaa kuin asetuksen 1 §:n 2 kohdasta pois ehdotettu teksti. Asiaintilaa ei siten ole ilmeisestikään tarkoitus muuttaa vaan 1 §:n 2 kohdan vaikeaselkoinen sanamuoto on tarkoitus korvata muuttamalla johdantolauseen sanamuotoa niin, että puhutaan energiantuotantolaitoksista eikä -yksiköistä sekä perustelumuistion maininnalla.

Asetusluonnoksen mukaan 1 §:n 1 momenttia on tarkoitus muuttaa (lisäykset lihavoitu ja alleviivattu ja poistot yliviivattu) seuraavasti:

1 § Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiantuotantolaitoksiin (yksiköihin), joiden polttoaineteho on:

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

2) vähintään 1 megawatti, mutta alle 5 megawattia, jos (energiantuotantoyksikkö sijaitsee samalla laitosalueella muiden yksiköiden kanssa ja niiden yhteenlaskettu polttoaineteho ylittää 5 megawattia tai) energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen lupa. Asetusta sovelletaan myös toimintaan, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n nojalla.

- - - - - - 

Ehdotettu poisto saattaa kuitenkin aiheuttaa soveltamisessa hämmennystä, kun jo nykyiselläänkin vaikuttaa kentällä usein epäselvältä milloin eri energiantuotantoyksiköiden tai -laitosten tehoja lasketaan yhteen erilaisten soveltamisrajojen määrittämiseksi. Asetuksen soveltamisalasta on syytä säätää mahdollisimman selkeästi asetuksen ao. pykälässä eikä jättää asiaa perustelumuistion varaan. Poistettavaksi ehdotettu asia tuleekin sisällyttää asetuksen soveltamisalapykälään nimenomaisena mainintana.

Kuntaliitto esittää, että asetuksen 1 §:n 1 momentti muutettaisiin esim. seuraavasti, jolloin se vastaisi selkeämmin asetusmuistiossa esitettyä muutoksen perustelua.

1 § Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiantuotantolaitoksiin, joiden polttoaineteho on:

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

2) vähintään 1 megawatti, mutta alle 5 megawattia, jos energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa.

Edellä olevan 1 momentin 1 kohdan nojalla tätä asetusta sovelletaan myös samalla laitosalueella sijaitseviin (polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin, mutta alle 5 megavatin?) energiantuotantoyksiköihin, jos niiden yhteenlaskettu polttoaineteho ylittää 5 megawattia.

Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen lupa. Asetusta sovelletaan myös toimintaan, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n nojalla.

- - - - - - 

Myös perustelumuistiossa voitaisiin sanoa asia selkeämmin, esim. seuraavasti:

… Asetusta sovelletaan(1 §.n 2 momentin nojalla) myös samalla laitosalueella sijaitseviin (vähintään 1 megawatin, mutta) alle 5 megawatin energiatuotantoyksiköihin, jos niiden yhteenlaskettu polttoaineteho on vähintään 5 megawattia. Samalla laitosalueella sijaitsevien energiantuotantoyksiköiden on katsottava muodostavan yhdessä laitoksen. (Alle 1 megawatin yksiköt jäisivät kuitenkin tässäkin tapauksessa asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.) Saman toiminnanharjoittajan kauempana toisistaan eri laitosalueilla sijaitsevat pienet energiantuotantolaitokset eivät muodosta yhtä laitosta vaikka niiden tuottamaa lämpöä tai energiaa syötettäisiinkin samoihin verkostoihin eikä niiden tehoja lasketa yhteen asetuksen soveltamiseksi. …

 

Perustelumuistoon voisi lisäksi harkita lisättäväksi tekstiä siitä, mitä tarkoitetaan laitoksella ja laitosalueella.

Muilta osin liitolla ei ole asiaan huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikkö 

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija

tags