Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.12.2011, dnro 3938/90/2011, Hannele Salminen

Euroopan komission ehdotus koulutus-, nuoriso- ja urheilualan uudeksi rahoitusohjelmaksi ”Erasmus for All”

Suomen Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 

 

Euroopan komissio julkaisi 23.11.2011 ehdotuksen koulutus-, nuoriso- ja urheilualan uudeksi rahoitusohjelmaksi ”Erasmus for All” KOM(2011) 787 lopullinen. 

Esitetyssä uudessa ohjelmassa yhdistetään useita aiempia, erillisiä, eri koulutustasoille suunnattuja, mutta samoihin tavoitteisiin tähtääviä Erasmus-ohjelmia, joiden rahoitus ja aikataulut ja toimintakäytännöt ovat poikenneet toisistaan. 

Kuntaliitto pitää esitettyä uudistusta hyödyllisenä ja perusteltuna. Uudistus tulee vähentämään ohjelmahakuja ja päällekkäistä hallinnointia ja siten todennäköisesti helpottamaan kansainvälisen toiminnan käynnistymisiä eri koulutusmuodoissa.  

Ohjelmalla ei kuitenkaan saa rajoittaa yksilöiden kansainvälistä liikkuvuutta, ts.  että vaihtoa olisi vain kumppaniorganisaatioiden välillä.

Erityisesti lukioissa opiskelijoilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet päästä oppilaitosten väliseen vaihtoon, johtuen lukioiden erilaisista  painotuksista ja kansainvälisistä yhteyksistä riippuen.  

Kansainvälistymisen perustaa luodaan jo alkaen perusopetuksesta, syventäen toisella asteella lukioissa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa ja edelleen korkea-asteella yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Eri koulutustasojen kansainvälisen toiminnan yhteyksiä on tarpeen vahvistaa, jotta käytettävissä olevat resurssit ja luodut kansainväliset yhteydet voidaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja monella eri taholla. Voidaan myös sopia mielekkäästä keskinäisestä työnjaosta oppilaitosten ja eri toimijoiden kesken. 

Kuntaliitto pitää koulutuksen kansainvälistä toimintaa tärkeänä kaikilla koulutustasoilla, mutta erityisesti korkea-asteen koulutuksen kansainvälisestä vaihdosta on mahdollista saada pitkävaikutteisia hyötyjä. Koulutuspoliittisena tavoitteena on kehittää Suomeen vahva ja vetovoimainen korkeakoulu- ja tiedeyhteisö, ja kehittää tieteen, taiteen ja osaamisen huippuorganisaatioita. Yhteiskuntamme kannalta on merkityksellistä, missä määrin nykyistä enemmän Suomi kykenee avautumaan muuhun maailmaan. 

Kansainväliset ohjelmat hyödyttävät molempia osapuolia. Niiden myötä teemme maatamme tunnetuksi ja saamme Suomeen eri alojen tulevaisuuden osaajia.

Eri ohjelmien kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi antaa Kuntaliiton näkemyksen mukaan aiempaa enemmän mahdollisuuksia eri koulutusmuotojen ja - tasojen väliseen kansainväliseen toimintaan ja siten myös kokoaan uusien, innovatiivisten yhteistyömuotojen luomiseen.

Uudistus tarjoaa synergiaetuja ja toivottavasti siten lisää koulutuksen kansainvälistä liikkuvuutta ja kansainvälisiä yhteishankkeita joko eri koulutusasteiden välillä tai samalla koulutustasolla. 

Erityisen myönteisenä Kuntaliitto pitää sitä, että rahoituksessa on ensi kertaa urheiluun osoitettu kiintiöity määräraha, joka on 1 % ohjelman koko budjetista. Urheilulla ei ole ollut omia EU–ohjelmia, koska Euroopan unionilla ei ole ollut varsinaista toimivaltaa urheilussa ennen Lissabonin sopimusta. Ainoastaan dopingin vastainen työ on viime vuosina saanut pientä rahoitusta EU:n budjetista ja liikunta on myös saanut tukea esimerkiksi EU:n rakennerahastojen kautta.  

Kuntaliitto pitää tärkeänä terveyttä edistävän liikunnan laajaa edistämistä koko EU:n alueella. Terveyttä edistävää liikuntaa koskevat suuntaviivat vuodelta 2008 tulee päivittää ja nostaa urheiluneuvoston jatkotyöskentelyn pohjaksi.  

Kuntaliitto korostaa sitä, että kaikilla toimilla tulee olla lisäarvoa kansallisiin toimenpiteisiin nähden ja että sektorilla tulee noudattaa tarkasti subsidiariteettiperiaatetta. Urheilun vapaaehtoistoimintaa ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuksia tulee myös tukea EU-tasolla. 

Euroopan komission ehdotuksessa koulutus-, nuoriso- ja urheilualan uuteen rahoitusohjelmaan ”Erasmus for All” sisältyy myös aiempi nuorisotoimen (Youth in Action 2007-2013) ohjelma. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että nuoriso-ohjelmalle turvataan uudella ohjelmakaudella myös riittävät toimintaedellytykset.  

Kunnille ja muille paikallisille toimijoille tulee taata hyvät mahdollisuudet osallistua uuteen ohjelmaan.  

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö ​

tags

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.