Valtioneuvoston kanslia, 3.6.2016, Dnro 528/03/2016 Annukka Mäkinen

Euroopan meri - ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotinen käyttösuunnitelma 2016- 2020

Osana kansallista Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevaa täytäntöönpanoa on valtioneuvoston kanslia laatinut yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisen käyttösuunnitelman 2016-2020. 

​Meripolitiikan toimenpiteisiin on varattu yhteensä 10,65 milj. euroa josta Manner-Suomen osuus on 9,85 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa esitetään varat kohdennettavaksi kuuteen eri teemaan: merialueen valvonta, merialuesuunnittelu, meritieto ja seuranta, meren tilan parantaminen, kansallinen meripolitiikka sekä meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen. Valitut teemat  ovat  perusteltuja ja  tukevat  EU: n yhdennetyn meripolitiikan tavoitteita.

Kuntaliitto haluaa nostaa esille seuraavat näkökohdat vuosittaisia käyttösuunnitelmia laadittaessa:

 

Yleisesti ottaen käyttösuunnitelmassa ei mainita kuntia mahdollisina yhteistyötahoina. Kunnissa tehdään kuitenkin vesiensuojelutyötä myös merialueiden hyväksi sekä viranomais- että kehittämistehtävissä (esim. ympäristölupien lupamääräykset). Esimerkkinä vapaaehtoisesta Itämeren suojelutyöstä on Helsingin ja Turun v. 2007 aloittama Itämerihaaste, jonka tämänhetkisessä toimintaohjelmassa on sitouduttu yli 70 toimenpiteellä tukemaan mm. seuraavien päämäärien saavuttamista: kirkkaat rannikkovedet,  hyvinvoiva  meriluonto,  puhdas ja turvallinen vesiliikenne sekä suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Kuntien ohella myös pelastuslaitosten toiminnan  rajapinta  mm.  rannikolla  tapahtuvien  toimenpiteiden  osalta  on tärkeä huomioida merialueen valvontaan liittyvän teeman toteutuksessa. Myös paikallisviranomaiset  tulee  huomioida  kun edistetään  viranomaisten  välistä  yhteistyötä kansallisen   meripolitiikan  vaikuttavuuden   lisäämiseksi.

 

Merialuesuunnittelu-teeman osalta  on tärkeää  huolehtia  siitä, että  rahoitusta  kohdennetaan paitsi merialuesuunnitteluprosessin kehittämiseen, myös erityisesti konkreettisten merialuesuunnitelmien laadintaan, joista  vastuussa  ovat  ao. maakuntien  liitot yhteistyössä sekä keskenään että muiden viranomaisten ja  sidosryhmien  kanssa.

 

Meren tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden, erityisesti valuma-alueiden ravinnekuormituksen vähentämisen ja rantoja koskevien toimien, osalta on huolehdittava yhteensovittamisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (erityisesti em. ohjelman ympäristön tilaa parantavat toimenpiteet) kanssa. Tähän liittyen kuvasta 1(s. 5) puuttuu maaseu­turahasto kokonaan, vaikka mm. Itämeri-strategia on huomioitu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa.

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat