Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 29.11.2016, Dnro 1170/03/2016, Taina Väre

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakiesityksessä (HE 82/2016 vp) ehdotetaan, että vuonna 2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen lomituksen maksu sekä varallaolon tuntimaksua alennetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksen perusteluissa todetaan, että hallitus päätti syksyn 2016 budjettiriihessä maatalouden 50 miljoonan euron suuruisesta kriisipaketista. Maatalousyrittäjien taloudellisen ahdingon aiheuttaman kuormituksen helpottamiseksi hallitus kohdisti 10 miljoonan euron panostuksen lomitusmaksujen alentamiseen. Tällä halutaan tukea maatalousyrittäjien jaksamista haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Kuntaliitto nostaa esille lakiesityksestä seuraavia kysymyksiä:
- Miten vaikuttava väliaikainen, vain vuoden voimassa oleva lakimuutos on maatilojen jaksamisen kannalta? 
- Maksujen alentaminen on sinänsä positiivinen asia maatiloille ja tukee yrittäjien jaksamista. Maatilojen jatkuvuuden kannalta erityisesti nuorten yrittäjien ja pienten lasten vanhempien jaksaminen ja perhevapaiden hyödyntäminen on tärkeää. Millä perusteella alle 3-vuotiaiden hoitovapaa maksu esitetään korotettavaksi 50 %?
- Voidaanko yhtä vuotta koskevalla lakimuutoksella vaikuttaa lomittajien työllistymiseen eli lomittajien osa-aikaisuuden vähentämiseen? Arvioiden mukaan sijaisavun, tuetun maksullisen ja erityisesti täysin maksullisen sijaisavun käyttö on vähentynyt vuoden 2015 määriin verrattuna ja tämä on vaikuttanut lomittajien työllisyyteen negatiivisesti.  
- Onko lain valmistelussa keskusteltu tuetun maksullisen tuntimäärän korotuksesta? Entä tuetun maksullisen lomituksen hinnan porrastamisesta (esim. alempi maksu, mikäli tuettu maksullinen otetaan varsinaisen lomituspäivän jatkeeksi)? Voitaisiinko näillä muutoksilla vaikutta lomittajien osa-aikaisuuden vähenemiseen?

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Taina Väre
Erityisasiantuntija​

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri