Sosiaali- ja terveysvaliokunta 15.11.2016, Dnro 1083/03/2016, Jean-Tibor IsoMauno, Pirkka-Petri Lebedeff ja Jouko Hämäläinen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 216/2016 vp)

Sairausvakuutuslain ja kuntoutuslain mukaisia etuuksia koskevat muutokset 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Esityksen mukaan sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrän laskusääntöä muutettaisiin siten, että ne määräytyisivät palkkakertoimella tarkistettavaan nykyiseen 30 000 euron vuosityötulon rajaan asti 70 prosentin mukaan ja sen ylittävältä osalta 20 prosentin mukaan. 

​Lisäksi ehdotetaan, että osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin takuueläkkeen tasolle. Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ja edellä mainitut maksussa olevat vähimmäismääräiset kuntoutusrahat tarkistettaisiin kansaneläkeindeksillä työeläkeindeksin sijasta. Kansaneläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta koskevan päätöksen perusteella olisi mahdollista myöntää kuntoutusrahaa myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle. Lisäksi Kansaneläkelaitokselle säädettäisiin velvoite selvittää nuoren kuntoutusrahaa koskevan hakemuksen yhteydessä hakijan oikeus ammatillisena kuntoutuksena myönnettäviin korvauksiin koulutarvike- ja matkakustannuksista.

Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat puoltavat esitettyjä muutoksia.

Julkisissa tiloissa annetun yksityisen terveydenhuollon korvaaminen

Hallituksen esityksen 3 §:n 4 momentin mukaan: ”Muun kuin kunnan tai kuntayhtymän omistusosuutta ei kuitenkaan edellytetä, jos yhtiöittäminen on tehty kuntalain (410/2015) 126 §:n 1 momentissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi.”

Kuntalain 150 §:n 2 momentin mukainen yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy viimeistään 31.12.2016 tai uuden hallituksen esityksen (HE 212/2016 Kuntalain 150 §:n muuttamisesta) perusteella viimeistään 31.12.2018. Kyseinen yhtiöittämisvelvollisuus koskee työterveyshuollon osalta sairaanhoito-ja muiden terveydenhuoltopalveluiden tuottamista (ns. vapaaehtoinen työterveyshuoltopalvelut).

Hallituksen esityksen 3 §:n 4 momentin säännöksen tarkoitus on, että työnantajan työntekijä saisi sairausvakuutuslain mukaista sairaanhoitokorvausta sellaisesta tutkimuksesta tai hoidosta, joka ei kuulu hänen työnantajansa järjestämään työterveyshuoltoon, mutta johon työterveyslääkäri on antanut lähetteen, jos kysymys on sellaisesta kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistamasta työterveyshuoltoyhtiöstä, jonka kunta tai kuntayhtymä on yhtiöittänyt kuntalain 126 §:n 1 perusteella kuntalain 150 §:ssä mainittuna siirtymäaikana.

Kuntaliitto katsoo, että hallituksen esityksen sanamuodon perusteella ei ole täysin varmaa, saako työnantajan työntekijä sairausvakuutuskorvauksen yllä mainitussa tilanteessa, sillä hallituksen esityksen sanamuodon perusteella on mahdollista päätyä aivan toisenlaiseen lopputulokseen. Tämä siitä syystä, että säännöksestä ei selkeästi käy ilmi, että myös siirtymäaikana tehdyt yhtiöittämiset (31.12.2016 tai HE 212/2016 perusteella 31.12.2018 loppuun mennessä) olisivat sairausvakuutuslain 3 §:n 4 momentin soveltamisen piirissä.

Kuntaliitto täten katsoo, että hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä ei ole asianmukaisesti yhteen sovitettu työterveyshuollon yhtiöittämisvelvollisuuden määräajan jatkamista kahdella vuodella 31.12.2018 asti koskevaan hallituksen esitykseen (HE 212/2016 Kuntalain 150 §:n muuttamisesta).

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jean-Tibor IsoMauno
lakimies, sosiaali- ja terveys

tags