Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.11.2016, dnro 1148/03/2016, Hannele Salminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä, HE 2042016 vp

​Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä. Siinä jaoteltaisiin Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen eri vaativuustasoille ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella.   

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. 

Tavoitteensa mukaisesti tutkintojen ja osaamisen viitekehys lisää tutkintojen ja muun osaamisen vertailtavuutta ja koulutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Siten se parantaa muun muassa kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä tilastointia. Se myös helpottaa muiden hallinnonalojen tutkintojen asemointia suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tutkintoihin. Tutkintojen viitekehys tekee mahdolliseksi koko koulutusjärjestelmän tutkintojen, oppimäärien ja osaamisen kokonaisuuden kattavan, yhdenmukaisen kuvaamisen ja kehittämisen. 

Yhteensä 26 maata on jo laatinut kansallisen tutkintojen viitekehyksen, myös jo kaikki muut Pohjoismaat ennen Suomea. 

Pidämme perusteltuna esitykseen valittua toteuttamisratkaisua, eurooppalaisen viitekehyksen soveltamista kansallisen viitekehyksen perustaksi. Viitekehys tukee myös suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämistä. 

Esityksen perusteluissa kerrotaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää jatkokehitystyön lain voimaan tultua ottaen huomioon Suomen koulutusjärjestelmän kehityksen ja Euroopan unionin kanssa tehtävän yhteistyön.  

Tämän työn käynnistäminen onkin välttämätöntä aloittaa eri yhteistyötahojen kanssa välittömästi ottaen huomioon erityisesti tulossa oleva ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen mittava uudistus. Sitä koskeva tutkintorakenneasetus oli tarkoitus antaa jo syksyllä 2016, mutta sitä ei ole toistaiseksi vielä annettu.

Uutta tutkintorakennetta koskevan asetuksen vahvistamisen jälkeen kaikkien ammatillisten perustutkintojen tulee olla tasolla neljä (4). ¨

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta   
johtaja, opetus ja kulttuuri

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags