Lausunto sisäasiainministeriölle 22.12.2011, dnro 3761/90/2011, Anu Räty

Hallituksen esitys koskien henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa ja rajavartiolaitoksessa

Suomen Kuntaliitto on antanut 1.7.2009 päivätyn lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeista mm. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja rajavartiolaitoksessa (HE 98/2010 vp), joka sittemmin raukesi eduskuntavaalien vuoksi keväällä 2011. Kuntaliitto totesi tuolloin, että se pitää luonnoksen 19 §:n 6 kohdan (tietojen luovuttaminen poliisin henkilörekistereistä sosiaaliviranomaisille ulkomaalaisen toimeentuloa koskevan asian käsittelyä varten sekä lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti), 19 kohdan (HE:ssä 18 kohdan; liikenneonnettomuustietoja liikenneturvallisuuden edistämistä varten tienpitäjinä toimiville kunnille) ja 20 kohdan (tietoja majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaisista matkustajatiedoista tartuntatautien ehkäisemistä varten terveydensuojeluviranomaisille) tarkoittamien tietojen luovutussäännöksiä tarpeellisina kunnan viranomaisten toiminnassa. 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevan uuden lakiehdotuksen 19 §:n 6 kohdasta on jätetty pois mahdollisuus poliisin rekisteritietojen luovuttamiseen lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti. Edelleen voidaan havaita, että aiemman lakiehdotuksen 19 §:n 20 kohtaa terveydensuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeutta poliisin reksitereissä oleviin matkustajatietoihin ei enää ole uudessa lakiehdotuksessa. Terveysviranomaiset mainitaan tietojen saajatahona ehdotuksessa laiksi henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa (28 §:n 1 momentin 17 kohta). Hallituksen esityksen perusteluista on kuitenkin todettavissa, että tarkoituksena on ilmeisesti ollut, että tiedonsaantioikeudet toisaalta poliisitoimen ja toisaalta rajavartiolaitoksen osalta vastaisivat toisiaan (laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa, 28 §:n yksityiskohtaiset perustelut, s. 45). 

Suomen Kuntaliitolla ei ole muuta lausuttavaa hallituksen esityksestä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Anu Räty
lakimies

tags