Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 9.4.2010, Dnro 1206/90/2010, Annika Suorto

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen olisi myyjän sijasta ostaja. Tavoitteena on pienentää aliurakoitsijoiden epärehellisyydestä johtuvaa arvonlisäveromenetystä sekä parantaa rehellisten ja epärehellisten verovelvollisten välistä kilpailutilannetta rakennusalalla. Ehdotuksen tarkoituksena on ehkäistä sellaista veronkiertoa aliurakointiketjussa, jossa ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle.  

Koska ehdotettu käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakentamispalveluissa lisää arvioiden mukaan arvonlisäveron tuottoa 80–120 miljoona euroa, on ehdotus yhteiskunnallisesti kannatettava.

Käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän toteuttaminen monimutkaistaisi järjestelmää ja lisäisi verohallinnon kustannuksia. Suomen kunnat maksavat osan verotuskustannuksista, mutta eivät saa osuutta arvonlisäveron tuotosta. Kuntaliitto esittää, että lakiin Verohallinnosta tulisi tehdä tarkistus verotuskustannusten osalta (5 luku 20 §), jotta kuntien verotuskustannukset eivät tämän muutoksen takia nouse.

Esitykseen päästökaupan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta Kuntaliitolla ei ole huomauttamista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Martti Kallio   
johtaja, kuntatalous  

Annika Suorto
kehittämispäällikkö, kuntatalous