Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 25.10.2010, 3136/90/2010, Kurt Torsell

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 185/2010 vp)

​Suomen Kuntaliitto esittää opetustoimen näkökulmasta hallituksen esitykseen (HE 185/2010) kannanottonaan seuraavaa.

 

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kotoutumisen edistämiseksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Lailla tuettaisiin ja edistettäisiin kotoutumista sekä maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa.

Kuntaliitto on nähnyt kotouttamislain uudistamisen tarpeelliseksi, jotta maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä voidaan tukea tehokkaasti, jotta viranomaisten tehtäväjako selkeytyisi ja jotta kotouttamiseen osoitettaisiin tarvittavat voimavarat kullekin toimijataholle. On tärkeää, että maahanmuuttoa tarkastellaan kokonaisuutena. Asianmukainen ja selkeä kotouttamislaki tukee hallitun maahanmuuton tavoitetta.

Nykyisen lain voimaan tullessa ongelmaksi todettiin se, ettei lain toteuttamiseen esitetty tarvittavia voimavaroja. Kuntaliiton mielestä uuden kotouttamislain voimaantulo edellyttää selkeää lisärahoitusta eri toimijoille.

 

21 § Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen ja maahanmuuttajan ohjaaminen koulutukseen 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena siten kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa säädetään. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna.

Koska työhallinto ei nykyisin kykene resurssipulan vuoksi järjestämään riittävästi työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta, osa koulutuksesta on järjestetty ns. rinnasteisena koulutuksena. Samalla koulutuksen järjestämiskustannukset ovat tältä osin siirtyneet suurelta osin kuntien maksettavaksi.

Kuntaliitto korostaa sitä, että aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tulee olla ensisijaisesti työhallinnon vastuulla. Maahanmuuttajien kuten muidenkin kansalaisten työllistymisen edistäminen on pääsääntöisesti valtion tehtävä. Omaehtoisen opiskelun osuutta pitäisi vähentää ja siirtää työvoimahallinnon hoidettavaksi. Missään tapauksessa koulutuksen kustannukset eivät saa tulla kuntien maksettavaksi.

Omaehtoinen opiskelu kasvattaa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkatarvetta. Kunnat rahoittavat ammatillisesta peruskoulutuksesta 58,11 %.

Kuntaliiton käsityksen mukaan omaehtoisen koulutuksen pitäisi olla kokonaan valtion rahoittamaa ja järjestämislupien (ammattikoulutus) ulkopuolella olevaa koulutusta.

 

9 luku. Osallisena Suomessa -kokeilu

Kuntaliitto katsoo, että on tärkeää etsiä uusia tehokkaita kotouttamisen keinoja, jotta aikuiset maahanmuuttajat voivat nopeasti työllistyä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan ja että nuorille maahanmuuttajille voidaan paremmin järjestää mahdollisuus saavuttaa koulutus- ja työllistymisedellytykset.

 

65 § Kokeilun tarkoitus

Kuntaliiton mielestä kotoutumiskoulutuksen osalta kokeilun painopisteen tulee olla koulutuksen sisällössä ja koulutettavien nopeassa ja joustavassa siirtymisessä koulutusjaksolta toiselle ja viimein työelämään, eikä kotoutumiskoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisessä kunnille. Päävastuun aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta on oltava TE-toimistoilla ja ELY-keskuksilla.

Kuntaliitto korostaa lisäksi, että kokeilun puitteissa järjestettävä kotoutumiskoulutus ei saa viedä kotouttamislain mukaisen normaalin kotoutumiskoulutuksen resursseja siten, että siihen käytettävä raha vähenee. Silloin on vaarana, että pääsy kokeilun ulkopuolella järjestettävään kotoutumiskoulutukseen vaikeutuu entisestään.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kokeilun aikana selvitetään nykyisen kotoutumiskoulutuk-sen hankinnan, järjestämisen ja jatkuvuuden ongelmat. Näihin ongelmiin tulee löytää ratkaisu Osallisena Suomessa –hankkeen koulutuksen kehittämisestä. Kotoutumiskoulutuksen kytkennän työllistymisen edistämiseen tulee olla vahva. Pääpainon tulee olla koulutuksen sisällön ja koulutustapojen kehittämisessä, koulutuksen hankinnan tehostamisessa ja järjestämistapojen uudistamisessa työhallinnon sisällä.

Lasten ja nuorten koulutuskokonaisuudessa on erityisen tärkeää, että voidaan löytää sellaisia suomen tai ruotsin kielen opetuksen keinoja ja sisältöjä, jotka edistävät toisen asteen opintojen edellyttämän kielitaidon saavuttamista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kurt Torsell
Erityisasiantuntija