Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 27.1.2011, dnro 4092/90/2010, Juha Myllymäki

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 182/2010)

Esityksen tavoitteena on ottaa käyttöön hankintadirektiivien mahdollistamat sähköiset hankintamenettelyt. Lisäksi esitetään tarjousasiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten tarkistamista sekä säännöstä hankinnan keskeyttämisestä.

Suomen Kuntaliitto katsoo esityksen tavoitteiden olevan pääsääntöisesti kannatettavia. Esitämme kuitenkin, että hintatietojen julkisuudesta säännellään esityksestä poikkeavalla tavalla.

 

Sähköiset hankintamenettelyt

Muiden toimintojen tavoin kilpailuttamisessa siirrytään sähköisten menettelytapojen käyttöön. Esityksessä säännellään nimenomaisesti huutokaupan ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttämisestä, jotka ovat osa hankintaprosessin muuttamista sähköiseksi. Hankintaprosessin sähköistettäviä osia ovat myös tilaaminen, laskutus ja sopimus- ja asiakashallinta. Esitys tukee mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköisiä menettelyjä laajemminkin.

Kuntaliitto kannattaa sähköisten hankintamenettelyjen käyttöönottoa.

Käsiteltävänä oleva esitys antaa kilpailutusjärjestelmiä valmistaville järjestelmätoimittajille sekä palveluntarjoajille pohjan, jonka varaan he voivat järjestelmänsä rakentaa. Tästä syystä sääntely on käytännössä välttämätöntä, jotta sähköisten menettelyjen käyttö lisääntyy.

Kuntaliiton arvion mukaan sähköistä huutokauppa tullaan lähivuosina käyttämään jonkin verran hankintayksiköiden tavarahankinnoissa. Sähköistä huutokauppaa on jo kokeiltu eräissä kunnissa. Dynaaminen hankintajärjestelmä voi nykymuodossaan jäädä harvojen hankintayksiköiden työkaluksi. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että hankintayksiköt ottavat käyttöön sähköisiä menettelyjä ja niistä kertyy kokemuksia. Onkin todennäköistä, että tulevaisuudessa sähköisiä hankintamenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä on syytä tarkentaa kertyneiden kokemusten pohjalta.

Kuntaliitolla ei ole tältä osin huomautettavaa tai muutosesityksiä hallituksen esitykseen.

 

Hankinnan keskeyttäminen

Hankintayksiköllä on katsottu olevan oikeus keskeyttää hankinta, mikäli se ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi jatkaa hankintaprosessia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta suorittaa tiettyä hankintaa tai että tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia hankintayksikköä suorittamaan hankintaa. Esitöiden mukaan uudella säännöksellä ei ole tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä.

Kuntaliitolla ei ole keskeyttämistä koskevaan säännökseen huomautettavaa.

 

Hintatietojen julkisuus

Esitetty julkisuuslain (621/1999) 11 §:n muutos ei kokonaan ratkaise hintatietojen julkisuuteen liittyvää ongelmaa.

Julkisuuslain lähtökohtana on viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julkisuus. Myös tarjousasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia kaikille viimeistään hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Poikkeuksena ovat tarjoajan liike- tai ammattisalaisuudet (julkisuuslaki 24 §). Liike- tai ammattisalaisuuksia ei ole lainsäädännössä määritelty, joten hankintayksiköt käytännössä usein määrittelevät liikesalaisuudet tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamalla tavalla.

Julkisyhteisöjen tekemien hankintojen ja muiden sopimusten hinnat ja arvot ovat aiemmin vallinneen käsityksen mukaan olleet julkisia eikä niitä ole pidetty liikesalaisuuksina. Kansalaisilla on ollut oikeus saada tieto siitä, millä hinnalla julkisyhteisöt ovat hankintoja tehneet. Kuntaliitto pitää hintatietojen julkisuutta tärkeänä kansalaiskontrollin toteutumisen ja hallinnon läpinäkyvyyden kannalta.

Julkisuuslakia on myöhemmässä oikeuskäytännössä (KHO 2007:83) tulkittu siten, että myös sopimuksen hinta tai arvo voisi olla liikesalaisuus. Tulkinta johtuu julkisuuslain 11 §:n 6 kohdan kirjoitustavasta. Sekä nykyisen että ehdotetun 11 §:n 6 kohdan kirjoitustapa johtaa siihen tulkintaan, että sopimuksen loppuhintaa ja vertailussa käytettävää hintaa voidaan pitää liikesalaisuutena.

Käsiteltävänä olevassa esityksessä ongelmaa ei ole pyritty ratkaisemaan muiden kuin tarjouskilpailuun osallistuneiden tiedonsaantioikeuden osalta. Lopputulos ei ole tasapainoinen lainsäädännön kokonaisuuden kannalta. Esityksen mukaan tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat voisivat saada vertailussa käytettävät hintatiedot siitä huolimatta, että tarjoaja on ilmoittanut niiden olevan liikesalaisuuksia. Ehdotetun säännöksen myötä kansalaisilla ei kuitenkaan olisi tätä oikeutta, vaikka yrityksen salassapitointressi olisi vähäisempi kansalaisen pyytäessä tietoja.

Julkisuusmyönteisen tulkinnan mukaan sopimusten arvo tulisi olla julkinen kansalaisille yleisesti. Esimerkiksi kuntalaisella tulisi olla oikeus saada tietää, mikä on hankitun rakennusurakan, palvelun tai kunnan hankkimien koneiden ja kalusteiden arvo. Mikäli säännös hyväksytään esitetyssä muodossa ja tarjousvertailussa käytettävä hinta tulkitaan liikesalaisuudeksi, kuntalainen ei käytännössä saa tietoa sopimuksen hinnasta.

Ehdotamme esityksen 7 ja 11 §:ää muutettavaksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen

(2 mom.)

Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen, tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi, kun ne avataan. Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouksen vertailuhinta tai hankintasopimuksen arvo ei ole 24 §:n 20 kohdassa tarkoitetulla perusteella salassa pidettävä tieto.

11 § Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

(2 mom.)

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta: 
-------
6) julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; (poistetaan esitetty teksti: tarjousvertailussa käytettävää hintaa lukuun ottamatta)

Vaihtoehtoisesti 7 §:n 2 momenttiin ehdotettu lisäys voidaan lisätä julkisuuslain 24 §:n 20 kohtaan.

Mikäli talousvaliokunta katsoo, että säännösten muuttaminen ei ole mahdollista, esitämme, että valiokunta ratkaisee hinnan julkisuutta koskevan kysymyksen joka tapauksessa ainakin ilmaisemalla siitä käsityksensä mietinnössään.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki
johtava lakimies

 

Linkit: