Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 15.8.2012, Dno 2481/90/2012, Tero Tyni, Ellen Vogt

Hallituksen esitys luonnos laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto on pyytänyt lausuntoa liittyen hallituksen kehyspäätöksessään vuosille 2013–2016 tekemään sopimukseen, jonka perusteella arvonlisäverokannan nousuvuonna 2013 eräisiin etuuksiin tehdään indeksitarkistus jo vuoden 2013 puolivälissä pienituloisten ostovoiman tukemiseksi.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan indeksitarkastuksen aikaistaminen tehtäisiin siten, että noin puolet vuoden 2014 arvioidusta kansaneläkeindeksin korotuksesta tehtäisiin 1. päivänä heinäkuuta 2013. Kansaneläkeindeksi pisteluku joka tulisi voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2013, säädettäisiin nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaisessa laissa. Pisteluku laskettaisiin valtiovarainministeriön syyskuussa 2012 julkaistun vuoden 2014 arvioidun kansaneläkeindeksin muutoksen perusteella. Etuuksiin ja rahamääriin tuleva korotus olisi puolet koko vuoden 2014 arvioidusta korotuksesta.

Aikaistettu korotus koskisi tiettyjä perusetuuksia ja rahamääriä, jotka on erikseen lueteltu hallituksen esityksessä. Muita etuuksia korotettaisiin vuoden 2013 normaalimenettelyllä. Aikaistetun korotuksen kohteena olevista etuuksista kuntia koskee lähinnä toimeentulotuen perusosan ja työmarkkinatuen korottaminen. Niistä molemmat on sidottu kansaneläkeindeksiin ja rahoituksesta vastaavat kunnat ja valtio puoliksi.

Esitysluonnoksen mukaan aikaistettu korotus lisäisi valtion vuoden 2013 menoja n. 45 miljoonalla eurolla ja lisäksi kuntien rahoittamaa osuutta toimeentulotuesta ja työmarkkinatuesta yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Etuuksien saajien osalta esityksessä on mainittu, että täyttä kansaneläkettä saava henkilö saisi vuonna 2013 arviolta 49,02 euroa enemmän eläkettä kuin ilman aikaistusta ja täysimääräistä takuueläkettä saavan arvioidaan saavan vastaavana aikana 13,74 euroa enemmän eläkettä ja työttömyysturvan peruspäivärahan saajan 12,90 euroa enemmän. Arviot perustuvat syyskuussa 2012 tehtävään arvioon indeksikehityksestä.

Lisäksi aikaistuksesta on arvioitu syntyvän hallinnollisia kustannuksia, koska aikaistaminen vaatii muutoksia Kansaneläkelaitoksen, kuntien, työttömyyskassojen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tietojärjestelmiin. Arvioidut kustannukset ovat tiedossa Kansaneläkelaitoksen osalta ja niiden on arvioitu olevan n. 350 000 euroa.

Kuntaliitto pitää tämän hetkistä lakiesitysluonnosta selkeänä, eikä sillä ole siihen kustannusvaikutusten arviointia lukuun ottamatta huomautettavaa. Kuntaliitto haluaa kuitenkin todeta, että esitettävässä indeksitarkastuksessa hallinnolliset kokonaiskustannukset kohoavat merkittäviksi, mutta perusturvan varassa elävien ihmisten tulotaso ja ostovoima paranee vain vähän. Tämänkaltaisten uudistusten sijasta olisi parempi keskittyä perusturvajärjestelmän kokonaisvaltaisempaan uudistamiseen.

Kuntaliitto arvioi, että lakiehdotus vaikuttaa kuntien menoja lisäävästi etujen korotuksiin liittyen noin 6 miljoonaa euroa esityksessä arvioidun 5 miljoonan euron sijaan. Lisäksi lähinnä toimeentulotukeen liittyvään hallinnolliseen työhön ja erityisesti kuntien tietojärjestelmiin tehtävät päivitykset aiheuttavat arviolta noin puolen miljoonan euron lisäkustannukset.

Kuntaliitto toteaa myös, että tämän hetkisessä lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä ei suoraan kerrota sitä, miten vuoden 2014 varsinainen indeksikorotus tullaan toteuttamaan. Koska julkisuudessa ja nyt vuoden 2013 budjettiesityksen yhteydessä on esiintynyt ristiriitaisia tietoja aikaistetun indeksikorotuksen toteutustavasta ja aikataulusta, tulisi tästä olla maininta hallituksen esityksessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

tags
Ellen Vogt

Etunimi
Ellen
Sukunimi
Vogt
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2346
Kännykkä
+358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki ja sosiaaliturvaetuudet
  • aikuissosiaalityö
  • kuntoutus
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi