Kuuleminen 19.2.2016 ympäristövaliokunnassa, Dnro 55/03/2016, Ulla Hurmeranta

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien poikkeamistoimivallan siirtoa

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi  koskien muun muassa poikkeamistoimivallan siirtoa ja kevennettyjen kaavamääräysten kokeilusta annetun lain  3 §:n kumoamisesta (HE 148/2015 vp)

 

Ympäristövaliokunnalle

Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi  koskien muun muassa poikkeamistoimivallan siirtoa ja kevennettyjen kaavamääräysten kokeilusta annetun lain  3 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys poikkeamistoimivallan siirtämisestä kokonaan kunnille sekä alueellisen poikkeamisluvan soveltamisalan laajentaminen ovat perusteltuja ja kuntien toivomia muutoksia.

Kunnat vastaavat alueittensa käytön suunnittelusta. Kunnat laativat yleis- ja asemakaavat ja ratkaisevat suunnittelutarveratkaisuja koskevat hakemukset sekä pääosan poikkeamishakemuksista. Nyt esitetty toimivallan siirtäminen lopuissa poikkeamisasioissa on luonteva osa kunnan nykyisiä tehtäviä. Toimivallan siirtäminen kokonaisuudessaan kunnille on myös vastuunjaon kannalta perusteltua. Päätökset tulee tehdä sillä tasolla, jolle niiden vaikutukset kohdentuvat.

Tehtävän sisältö; päätösten valmistelu ja sovellettavat säännökset ovat ennestään tuttuja ja niitä on kunnissa sovellettu koko kaksituhattaluku. Luonnollisesti nyt siirrettävien asioiden osalta tulee otettavaksi huomioon uusia seikkoja itse lupaharkinnassa. Toisaalta samankaltaista harkintaa liittyy myös kuntien päätösvaltaan kuuluviin kaavapäätöksiin. Päätösvalmistelun tueksi on olemassa oikeuskäytäntöä ja oppaita ja oikeuskirjallisuutta.

Muutos selkiyttää ja yksinkertaistaa poikkeamishakemusten käsittelyä, mikä on omiaan nopeuttamaan tarpeellisia lupaprosesseja ja edistämään rakentamista. Tulkintaongelmat toimivaltakysymyksistä jäävät pois ja siten muutos vähentää hiukan myös tuomioistuinten työmäärää.

Alueellinen poikkeaminen on ollut jo pitkään toimiva työkalu kunnille. Alueellisen poikkeamisen soveltamisalan laajentaminen edistää ja monipuolistaa edelleen mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.

Kuntien työmäärä tullee jonkun verran lisääntymään muutoksen takia. Työmäärän kasvu ei ole kuitenkaan merkittävä, koska kunnat valmistelevat poikkeamishakemuksia koskevat lausunnot jo nykyisin. Kunnat voivat päättää poikkeamispäätöksistä perittävistä maksuista kunnan taksassa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ulla Hurmeranta
Johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

tags