Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 22.2.2012, Dno 222/90/2012, Päivi Koivuranta-Vaara

Hallituksen esitysluonnos lääkkeiden velvoitevarastointilain sekä velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta lääkkeiden velvoitevarastointilain sekä velvoitevarastointiasetuksen muuttamisesta.

Velvoitevarastoinnista annettua lakia on tarkoitus nyt muuttaa siten, että siinä säädetyn varastointivelvoitteen piiriin kuuluvien lääkeryhmien määrittely vastaisi laajuudeltaan asetuksessa säädettyjä lääkeaineita ja myös syksyyn 2010 asti vallinnutta tosiasiallista varastointikäytäntöä. Lain ja asetuksen välinen epäsuhta todettiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toteuttamassa selvityksessä vuoden 2010 lopulla. Laissa säädettyihin velvoitevarastointijärjestelmän perusteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Velvoitevarastoinnista annettuun asetukseen ehdotettavat muutokset ovat lähinnä teknisiä ja liittyvät lääkkeiden ryhmittelyyn.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista eikä muutosehdotuksia hallituksen esitysluonnoksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags