Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 23.9.2010, Dnro 2681/90/2010, Henrik Rainio

HE 122-2010 vp vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kevennettäväksi ansiotulojen verotusta lieventämälläansiotulojen veroperusteita ja korottamalla valtion tuloveroasteikon tulorajoja. Esityksessä ehdotettujen veroperustemuutosten johdosta kuntien verotulot alenisivat yhteensä noin 129 miljoonalla eurolla.

Veroperusteista ehdotetaan korotettavaksi työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismääriä. Lisäksi kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen määrää kasvatetaan. Tuloverolakia muutettaisiin siten, että omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi vähennyskelpoinen omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Lisäksi verolakeihin tehtäisiin joitakin vähäisiä muutoksia. Edellä mainitut muutokset vähentävät kuntien verotuloja seuraavasti:

​Milj. €
Työtulovähennys ja valtion tuloveroasteikon kevennys​ ​- 101
​Kunnallisveron perusvähennys ​- 14
​Eläketulovähennys ​- 14
Yhteensä​ - 129

 

Veromenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti nostamalla kuntien valtionosuuksia. Kuntaliitto pitää esitettyä veromenetysten kompensointia kunnille myönteisenä ja perusteltuna, mutta jo vuosia jatkunut kuntien vero-pohjan kaventaminen on huolestuttavaa.

Ehdotetut muutokset kaventavat kuntien verotusoikeutta, joka on paikallisen itsehallinnon peruspilari. Samalla verotuksen läpinäkyvyys heikkenee ja kuntapal-veluiden rahoitusjärjestelmä monimutkaistuu, jolloin kunnan asukkaiden on entistä vaikeampi ymmärtää minkä verran kunnallisveroa he todellisuudessa maksavat. Kunnanvaltuustojen päättämä veroprosentti vuonna 2010 on keskimäärin noin 19 %, mutta maksettavasta kunnallisverosta laskettu ns. efektiivinen veroprosentti vain noin 14 %.

Verokevennykset tulisi toteuttaa veronsaajien kesken neutraalisti verojärjestelmän sisällä esimerkiksi pienentämällä kunnallisverosta tehtäviä vähennyksiä ylemmissä tuloluokissa.

Ehdotetut muutokset ovat lisäksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain vastaisia. Puitelain 11 §:ssä todetaan, että kuntien verotulopohjaa tulee vahvistaa siirtämällä verosta tehtäviä vähennyksiä valtion rasitukseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Martti Kallio   
johtaja, kuntatalous  

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija