Sosiaali- ja terveysvaliokunta 16.9.2016 Dnro 846/03/2016, Tarja Hartikainen

HE 124/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Kuntaliitto kannattaa esitettyä valvontasuunnitelmien ohjauksen keventämistä siten, että suunnitelmia koskeva asetus kumotaan eikä suunnitelman sisällöstä säädetä yksityiskohtaisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus (2014) osoitti selvästi, että kuntien suunnitelmia ohjataan epärealistisilla tavoitteilla. Valviran laatima terveydensuojelun valvontaohjelma on valvontaohjelmista realistisin ja antaa kunnille enemmän toimintavapautta kuin elintarvikevalvonnan tai eläinlääkintähuollon ohjelma. Keskusvirastojen laatimien valvontaohjelmien yhteensovittamista tarvitaan jatkossakin, mikäli ympäristöterveydenhuoltoa halutaan pitää yhtenä kokonaisuutena.

Valvontasuunnitelma on kunnissa todettu hyväksi työkaluksi oman toiminnan kehittämisessä ja kunnat tulevat tekemään jatkossakin valvontasuunnitelmia omaa työtään ohjaaviksi. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että suunnitelma käsitellään toimielimessä, joka suunnitelman hyväksymisen yhteydessä ottaa samalla kantaa paikallisen valvonnan resurssointiin ja kohdentamiseen. On tärkeää, että suunnitelmassa otetaan huomioon myös yleinen terveysvaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa ja viranomaisyhteistyö kunnan muiden toimialojen kanssa (ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja kaavoitus). 

Terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyä yhdenmukaistetaan elintarvikelain kanssa, siten että ilmoituksen johdosta ei tehdä päätöstä. Terveyshaitta arvioidaan pääsääntöisesti tarkastuskäyntien yhteydessä, jolloin annetaan myös mahdolliset määräykset terveyshaitan poistamisesta, mikäli epäkohtia havaitaan. Ilmoitusmenettelyn keventäminen on kannatettavaa. Työpanoksen kannalta merkittävämpää on ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevien kohteiden uudelleenarviointi. Kuntaliitto pitää ilmoitusvelvollisuutta 13 § 1momentin 1 kohdassa mainittujen kokoontumishuoneistojen osalta tarpeettomana. 

Terveydensuojeluviranomaisen valvonta näihin kohteisiin voidaan säännöllisen valvonnan sijaan valitusten ja terveyshaittaepäilyjen perusteella. Terveydensuojeluviranomainen voi oman harkintansa mukaan tarvittaessa edellyttää ilmoitusta 13 § 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Hallituksen esityksessä korostetaan toiminnan harjoittajan omaa vastuuta ja omavalvonnan merkitystä lisäämällä siitä maininta lain yleisiin periaatteisiin. Sama korostuu talousvettä toimittavan laitoksen riskien arvioinnissa ja hallinnassa, jossa edellytetään myös toiminnanharjoittajan ja viranomaisen välistä yhteistyötä. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa juomavesidirektiivin tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi esitettyihin terveydensuojelulain muutosesityksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO
Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija 

tags