Lausunto Dnro 2851/90/2010 valtiovarainvaliokunnan verojaostolle, Kalevi Luoma 6.10.2010

HE 147/2010 Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

​Pitkäjänteisillä ja ennakoitavilla polttoaineveroratkaisuilla voidaan edistää ja nopeuttaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Kaukolämmön polttoainevalinnat tehdään useiksi kymmeniksi vuosiksi eikä niitä voida kovin nopeasti muuttaa, mikäli hinnoittelu halutaan pitää vakaana. Sopeutumiseen tarvitaan riittävä siirtymäaika.

Uusiutumattomaan energiaan perustuvan kaukolämmön hinnannousu houkuttaa siirtymistä talokohtaiseen lämmitykseen esimerkiksi maalämpöjärjestelmiä käyttäen.  On tärkeää, ettei yhteiskunnan muilla tukijärjestelmillä edistetä olemassa olevasta kaukolämpöverkostosta irtautumista. Tämä heikentää verkon muiden kuluttajien asemaa ja optimaalista tuotantoa yhteistuotantolaitoksissa sekä lisää verkostohäviöitä.

Yhteiskunnan tuki lämmitystapamuutoksiin tulee ohjata sekä kaukolämpöverkon ulottumattomissa olevien rakennusten lämmitystapamuutoksiin että uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoon kaukolämpötuotannossa.

Tähän asti lievästi verotetun maakaasun energiaveron korotusehdotus on merkittävästi muita energiaveron korotuksia suurempi. Hallitus esittää nyt maakaasun verotuksen noston 3-vaiheista porrastusta, jolla tähdätään siirtymävaiheessa parempaan kilpailukykyyn suhteessa kivihiileen. Porrastus on välttämätön. 

Aiemmin verottoman turpeen lievään verokohteluun esitetään perusteluina työllisyys- ja omavaraisuusnäkökulmia sekä sitä, että puuta poltettaessa tarvitaan joissain laitoksissa turvetta rinnakkaispolttoaineena.  

Sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden verotusta on syytä selvittää laajemmin. Fossiilisten polttoaineiden lisäksi muidenkin energiaraaka-aineiden kuten uraanin ja vanhan vesivoiman verottaminen (luonnonvaravero) voisi olla perusteltua. Veropohjan laajentamisella koskemaan esimerkiksi uraania voitaisiin kompensoida energiaverotuksen vaikutuksia. Samalla ratkaistaisiin myös sähkömarkkinoiden hinnoittelusta ja ns. windfall-voitoista virinneitä ongelmia.  

Kotitalousvähennyksen ohella energiaverotus ohjaa kotitalouksia uusiutuvan energian käyttöön. Uusiutuvaan energiaan siirtymismahdollisuudet vaativat asianmukaista ja puolueetonta kuluttajaneuvontaa ja -tiedotusta. Käyttökustannusten lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös investointeihin ja niiden toteutettavuuteen.

Kuluttajien liittymistä kaukolämpöjärjestelmiin ja niissä pitäytymistä voidaan edistää erilaisin lämmöntoimittajan toimin. Yksi niistä on kaukolämmön hinnoittelun läpinäkyvyyden parantaminen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kalevi Luoma
energiainsinööri