Sosiaali- ja terveysvaliokunta 9.11.2016, Dnro 1077/03/2016, Eevaliisa Virnes

HE 218/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulain) ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta

Hallitusohjelman mukaan hallitus vähentää kuntien kustannuksia karsimalla lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita. Tätä koskevassa toimenpideohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on eräiden vanhuspalvelulaissa säädettyjen osatehtävien kumoaminen ja keventäminen.

Hallituksen esitys 218/2016 liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esityksen mukaan vanhuspalvelulain 10 §:stä poistettaisiin listaus ammattialoista (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, gerontologinen hoito- ja sosiaalityö, geriatria, lääkehoito, ravitsemus, monialainen kuntoutus, suun terveydenhuolto), joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta. 

Vanhuspalvelulain 10 §:ään jäisi edelleen alkuosa, jonka mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. 

Lisäksi vanhuspalvelulain 17 § vastuutyöntekijästä kumottaisiin. Sosiaalihuoltolain 42 §:ssä säädetään sosiaalihuollon asiakkaalle asiakkuuden ajaksi nimettävästä omatyöntekijästä. Vanhuspalvelulain kumoamisen myötä myös iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain nojalla. 

Sosiaalihuoltolain 42 §:ää muutettaisiin siten, että omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö. Omatyöntekijänä saisi kuitenkin toimia sosiaalihuollon ammattihenkilön sijasta terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua. 

Esityksen mukaan säästöä syntyisi vanhuspalvelulain 10 §:n muutoksesta 14,9 miljoonaa euroa ja 17 §:n kumoamisesta 12,5 miljoonaa euroa, yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Esityksen mukaan arvioitu säästö pienentäisi kuntien valtionosuutta peruspalvelujen valtionosuusprosentin verran. 

Kuntaliitto esittää lakimuutoksista seuraavaa:

Vanhuspalvelulain 10 §:n muutos eri ammattialojen erityisasiantuntemusta koskevan luettelon poistamisesta on kannatettava. Muutos mahdollistaa kunnille aikaisempaa paremman tapauskohtaisen harkinnan, mitä asiantuntemusta kulloinkin tarvitaan ja hankitaan. 

Kuntaliiton mielestä on tarkoituksenmukaista, että myös muiden asiakasryhmien kuin iäkkäiden henkilöiden osalta sosiaalihuoltolain 42 §:ssä säädettynä omatyöntekijänä voisi toimia sosiaalihuollon ammattihenkilön sijasta terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta on perusteltua. 

Lakimuutosten taloudellisten vaikutusten arviointiin sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Tämän vuoksi mahdollisia säästöjä ei Kuntaliiton mielestä pidä leikata etukäteen kuntien valtionosuudesta, vaan mahdolliset säästöt otettaisiin huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannusten jaon tarkistuksessa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Eevaliisa Virnes
erityisasiantuntija

tags