Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 8.6.2010, Dnro 1868/90/2010, Henrik Rainio

HE 72/2010 vp laiksi verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Henkilön kotikuntaa koskeva tieto esitetään poistettavaksi ja tilalle esitetään tieto maakunnasta, jonka alueella henkilön kotikunta sijaitsee.

Esitettyjen muutosten tavoite on turvata luonnollisen henkilön tietojen salassa py-syminen, mikäli henkilö epäilee oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna. Nykyisin kotikuntatiedon paljastuminen verotuksen julkisista tiedoista saattaa aiheuttaa vaaraa tällaisille henkilöille tai heidän perheilleen.

Kuntaliitto kannattaa esityksen tavoitteita. Kuntaliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että esite-tyt muutokset eivät vaikuta eri viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin. Kunnanhallitus voi edelleen saada Verohallinnolta kunnan asukkaita koskevat yksilöidyt tiedot, jotka kunnanhallitus voi välittää edelleen kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Henrik Rainio   
verotuksen eritysasiantuntija, Kuntatalous