Kuuleminen valtionvarainvaliokunnan verojaoston kokouksessa 8.10.2010, ympäristölakimies Leena Eränkö 2851/90/2010 (2138/90/2010)

HE jäteverolaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi jäteverolaki. Laki korvaisi nykyisen jäteverolain. Esityksessä ehdotetaan jäteveron ve-ropohjaa laajennettavaksi. Laki ei enää rajoittuisi koskemaan kuntien ylläpitämiä ja muita yleisiä kaatopaikkoja.  Jäteveron piirissä olisivat kaikki, sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan lain liitteen mukaiseen verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Verotus kohdistuisi vain jätteiden kaatopaikkakäsittelyyn. Veroa ei maksettaisi kaatopaikalla hyödynnettävästä jätteestä.

Verollisia jätelajeja olisivat yhdyskuntajätteen lisäksi mm. voimalai-tosten sekä rauta- ja terästeollisuuden tuhkat ja kuonat, jätehuolto-laitosten jäte, metsäteollisuuden jätteet sekä rakentamisen jäte pois lukien maa-ainekset, pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset, kiviainekset ja ruoppausmassat. Veron piiriin tulisivat myös muun muassa orgaanisen kemian prosessijätteet, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkajäte sekä terveydenhoidon ja maa- ja metsätalouden jätteet.

Kuntaliitto on antanut 10.8.2010 valtiovarainministeriölle lausunnon dnro 2138/90/2010 esitystä koskevasta luonnoksesta.

Kuntaliitto pitää ehdotettua jäteverolakia pääosin hyvänä. Kuntaliitto on esittänyt useampaan otteeseen vuosien varrella jäte-verotuksen muuttamista. Laadittu ehdotus vastaa pääosin liiton esi-tyksiä. Ehdotettu sääntely parantaisi kilpailuneutraliteettia saattaes-saan erilaiset kaatopaikat yhtäläiseen asemaan jäteverotuksessa. Voimassa olevan sääntelyn voidaan katsoa johtavan EU-oikeudellisesti kiellettyyn valtiontukeen eräissä tapauksissa. Uudella sääntelyllä tämä epäkohta poistuisi.

Jäteveron piiriin kuuluvien jätteiden määrittely lain liitteenä olevan taulukon avulla selkiyttää lain soveltamista ja tulkintaa.

Kuntaliitto katsoo kuitenkin, että jätteenpolton ei-vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia tuhkia ja kuonia sekä jä-tevedenpuhdistamoiden välpejätteitä ei pitäisi verottaa kaa-topaikalle sijoitettuna. Kyseisille jätteille voi olla vaikeaa löytää todellista hyötykäyttöä. Nämä jätteet voidaan jäteverotuksen kannal-ta rinnastaa keräyspaperin puhdistuksessa syntyvään siistausjättee-seen, joka on esityksen viimeistelyssä ehdotettu verottomaksi. Näiden jätteiden hyödyntämisessä saattaa esimerkiksi maarakenteissa liittyä riski. Tämän vuoksi on perusteltua jättää ne jäteveron ulkopuolelle.

Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että kaatopaikan rakenteissa olisi ehdotuksen mukaisesti mahdollista hyödyntää verotta lasijätettä ja kaiken kokoista betonijätettä, millä voidaan kor-vata neitseellisiä raaka-aineita.  Tämän osalta tulee kuitenkin myös jatkossa korostaa sitä, että hyödyntämisen tulee olla suunni-telmallista ja perustua riittäviin ympäristöluvan määräyksiin.

Uudella lailla voidaan jossain määrin edistää jätteen synnyn ehkäisyä ja hyödyntämistä eli jätehuollon ensisijaisuusjärjestyksen toteutta-mista.

Kuntaliitto pitää asianmukaisena sitä, että jätteiden energia-hyödyntämistä ei ehdoteta verotettavaksi. Jätteiden energia-hyödyntämisellä on olennainen merkitys osana kasvihuonekaasu-päästöjen vähentämistä. Jätteen energiahyödyntämisen verottaminen saattaisi johtaa näennäiskierrätykseen.

Jäteveroa korotettaisiin vuoden 2011 alusta 40 euroon tonnilta jätettä ja 50 euroon tonnilta jätettä vuoden 2013 alusta alkaen. Jäteveron korotuksen on arvioitu aiheuttavan yhdyskuntajätehuollossa koti-talouksille ja yksityisille henkilöille kaikkiaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisen lisärasituksen. Yhdyskuntajätehuollossa veron ohjaus-vaikutus ei liene kovinkaan suuri. Käytännössä kotitalouksien jäte-maksut nousevat myös jätehuollon lisääntyvien vaatimusten johdosta. Lisäkustannuksia ei kuitenkaan voitane pitää kohtuuttomina. 

Kuntaliitto pitää uudistusta kiireellisenä. On asianmukaista, että esitys käsitellään valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen yhteydessä ja tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Uudistus on kiireellinen. Ehdotetut siirtymäsäännökset mm. välivarastoinnin osalta ovat tarpeelliset ja asianmukaiset.

Kuntaliitto vaatii lisäksi, että jäteveron tuotto tulee tulouttaa kunnille vuoden 2011 alusta alkaen, mitä koskevat säännökset tulee sisällyttää uuteen jäteverolakiin ja ottaa huomioon valtion vuoden 2011 talousarviossa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Eränkö
ympäristölakimies