Työ- ja elinkeinoministeriö 31.3.2016, Annukka Mäkinen, Dnro 322/03/2016

HE laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttami­sesta

Lausuntopyyntönne: 
HE laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja  13 § muuttami­sesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohank­keiden rahoittamisesta annetun lain 8§ muuttamisesta

​Esityksen tavoitteena on tarkentaa ns. aluekehityslain (7/2014) tavoitteistoa vastaamaan hal­lituksen aluekehityksen painopisteitä, korvata alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan toimintaa koskevat säännökset uutta alueiden uudistumisen neuvottelukuntaa koskevilla säännöksillä sekä muuttaa ns. rahoituslakia (8/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus­ten osalta.

  1. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Tavoitteet 1ja 4§: Esitetyt täydennykset tukevat hyvin aluekehittämisen tavoitteistoa.
    Alueiden  uudistumisen neuvottelukunta  13§: Uuden neuvottelukunnan tehtävien ja  ko­ koonpanon uudistamisessa on huomioitava strategisuuden ja hallinnonalojen yhteistyön vahvistamisen lisäksi alueellinen ulottuvuus. Maakuntien liittojen tulee olla vahvemmin edustettuina neuvottelukunnan työskentelyssä huomioiden alueiden erilaisuus.
  2. Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämä tuki 8§: pykälään esitetään li­sättäväksi mahdollisuus myöntää Euroopan aluekehitysrahaston varoja myös yrityspalvelujen kehittämiseen. Perusteena lakimuutokselle on esitetty, että näin mahdollistettaisiin Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta  alun perin Innovatiiviset kaupungit - kehittämisohjelmaan varattujen EAKR-varojen osoittaminen yrityspalvelujen  kehittämiseen. Kyse on 1-3 milj. eurosta, aiemmin on tehty päätökset em. INKA -rahoituksen uudelleenosoit­ tamisesta pk-yritysaloitteeseen sekä Salon seudun rakennemuutostoimiin.

Kuntaliitto ei näe lakimuutosta tarkoituksenmukaisena aluehallintouudistuksen tässä vaiheessa eikä myöskään siksi, että se on osin päällekkäinen rahoituslain 7§ maakuntien liittojen myöntämän tuen kanssa (alueellinen kehittämistuki). Rakennerahasto-ohjelmamuutoksen myötä voidaan tarvittaessa  rahoittaa Yritys-Suomi -ohjelman toteutukseen liittyviä toimia myös ESR-rahoituksella. Kuntaliitto esittää myös, että ko. 1-3, miljoonan euron uudelleen kohdentamisessa huomioitaisiin kuntien intressit osallistua kehittämistoimintaan. Näin edistettäi­siin myös kunta- ja muun julkisen rahoituksen kertymistä ohjelmakehykseen. 
 
Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat