Kuntaliiton lausunto valtiovarainministeriölle 19.10.2010, dnro 2872/90/2010, Arto Sulonen

Kainuun hallintokokeilun jatkaminen vuoden 2012 jälkeen

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta.

Esitysluonnoksen mukaan Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun ja kokeilualueen kunnille annettaisiin valta päättää kokeilun jatkumisesta vuoden 2012 jälkeen. Kuntien valtuustojen tulisi tehdä päätökset osallistumisestaan kokeiluun vuoden 2012 jälkeen ja ilmoittaa tästä valtioneuvostolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä tarkistuksia, jotka aiheutuvat muun lainsäädännön ja kuntajaon muutoksista.

Suomen Kuntaliitto puoltaa Kainuun hallintokokeilun jatkamista esitysluonnoksessa ehdotetulla tavalla. Esitysluonnoksessa kokeilualueen kunnille on perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja kunnallisen itsehallinnon takia annettu mahdollisuus myös päättää kokeilu vuoteen 2012. Ottaen huomioon Kainuun hallintokokeilusta tähän asti saadut kokemukset, vaihtoehtoiset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat palveluiden järjestämistavat sekä epäselvyys sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvästä rakenneratkaisusta olisi toivottavaa, että kokeilu jatkuisi vuoden 2012 jälkeen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen 
varatoimitusjohtaja  

Arto Sulonen
lakiasiain johtaja