Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.11.2011, 3505/90/2011, Hannele Salminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskeva hallituksen esitys

Suomen Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Ehdotuksen pääsisältönä esitetään yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittamaan hakevien kiintiöinnin omana ryhmänään.

Koska kiintiöihin jakaminen on mahdollista vain Suomen korkeakoulujärjestelmään kuuluvien tutkintoon johtavien opiskelupaikkojen kohdalla, korkeakoulut voisivat päättää, kuinka monta koulutuspaikkaa varataan sellaisille hakijoille, joilla ei ole suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua tutkintoa tai opiskelupaikkaa.

Hakujärjestelmä muutettaisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekisivät jatkossakin opiskelijavalintapäätökset ja päättäisivät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista.

Kuntaliitto pitää esitettyä uudistusta erittäin tarpeellisena ja perusteltuna. Uudistus tulee vähentämään, mahdollisesti jopa kokonaan poistamaan nykyisen ongelman, jossa jo opiskeluoikeuden saaneet ja/tai tutkinnon suorittaneet vievät opiskelupaikan vasta ensimmäisiin korkeakoulutasoisiin opintoihinsa hakeutuvilta.

Kuntaliitto kannattaa myös uudistuksen vaiheistamista esitetyllä tavalla.

Sen sijaan Kuntaliitto katsoo, että työmarkkinatuen ehtona olevaa koulutukseen hakeutumisvelvoitetta ei tule laajentaa koskemaan myös yliopistoihin hakevia nuoria, vaan se tulisi kokonaan poistaa myös ammat-tikorkeakoulusektorilta. Nykyinen velvoite, ns. hakupakko, on aiheuttanut paljon turhaa hakemista opintoihin, joihin hakijalla ei aina ole ollut aikomustakaan mennä vaikka tulee valituksi.

Kuntaliitto pitää suotavana, että korkeakoulut voivat edelleen kehittää omia valintatapojaan painottamalla niitä esimerkiksi ylioppilastutkinnon perusteella tapahtuvaksi, suosimalla soveltuvuutta ja tehostamalla opintojen ohjausta kuten muistiossa esitetään.

Kuntaliitto toteaa, että sähköisen yhteisvalintajärjestelmän rinnalla tulee edelleen säilyttää nykyisin käytössä oleva mahdollisuus hakea korkeakouluihin paperilomakkeella.  Hakukäytäntö paperilomakkeella ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on uudistuksen yhteydessä kuitenkin syytä yhtenäistää ja keskittää esim. Opetushallitukseen, johon nyt lähetetään yliopistoja koskevat paperihakemukset, kun taas ammattikorkeakouluja koskevat hakemukset toimitetaan nykyisin ensisijaisena hakukohteena olevaan ammattikorkeakouluun.

Kuntaliitto huomauttaa, että lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentissa (s. 49) näyttää olevan virhe: siinä viitataan ammattikorkeakoulujen ja yliopis-tojen osalta 1 ja 2 kohtiin, kun kaiketi pitäisi viitata 1 kohtaan, ja ammatillisen ja lukiokoulutuksen viittaus 2 kohtaan. 

Kustannusvaikutuksia koskevassa osuudessa on kuvattu, mistä kaikesta kustannuksia syntyy, mutta siinä ei ole arvioitu, millaista kustannuslisää euromäärinä uudistus ammattikorkeakouluille aiheuttaa  ja miten uudis-tuksesta aiheutuvat lisäkustannukset jakautuvat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Kun lukuisista eri tietolähdejärjestelmistä peräisin olevia tietoja pyritään kokoamaan ja automatisoimaan tiedonsiirtoja, Kuntaliiton arvion mukaan on ennakoitavissa, että uusien järjestelmien käyttöönotosta ja järjestelmien yhdenmukaistamisesta sekä ylläpitämisestä seuraa huomattavia uusia kustannuksia ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille.

Kuntaliitto edellyttää, että valtio korvaa kunnille ehdotuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Kuntaliitto huomauttaa, että ammattikorkeakoululainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja sen tavoitteena on muun muassa, että ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelmä puretaan ja jatkossa ammattikorkeakoulut olisivat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Tämän vuoksi on harkittava tarkkaan ehdotuksen toteuttamisen aikataulu ja arvioitava, mitkä vaikutukset sillä on kunnille ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelmän muutoksessa.

Kuntaliitto edellyttää, että asia viedään Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan käsiteltäväksi.
 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Lieselotte Eskelinen  
erityisasiantuntija 
yksikön johtajan sijainen

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags