Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 14.11.2016, Dnro 1104/03/2016, Taina Väre

Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lakiesityksen yleisperusteluissa todetaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 mukaisten hanke- ja yritystukien myöntäminen käynnistyi vuonna 2015, jonka jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa lain hanketukea koskevia säännöksiä. Ehdotettu muutos mahdollistaisi kehittämishanketuen myöntämisen myös sellaisiin pilottihankkeisiin liittyviin investointeihin, jotka eivät ole luonteeltaan yleishyödyllisiä. Yhteistyötoimenpiteessä tarvittavat pilotointeihin liittyvät investoinnit eivät ole yleishyödyllisiä, vaan ne liittyvät jonkin toimialan ja yritystoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Ehdotettu muutos on maaseutuohjelman mukainen, on pilottihankkeiden käytännöntoteutuksen kannalta tärkeä sekä vastaa Komission hyväksymän maaseutuohjelman pilottihankkeita koskevan toimenpiteen sisältöä.

Kuntaliitto pitää lakiesityksessä olevia muutosehdotuksia erittäin tarpeellisina. Erityisesti yritystukeen liittyvän toimeentulovaatimuksen joustavoittaminen on tarpeellinen muutos.

Muutosehdotus parantaa kehittämishankkeiden toteuttajien edellytyksiä toteuttaa maaseudulla innovatiivisia ja maaseudun yritystoimintaa ja palveluita uudistavia hankkeita. Maaseudulla on haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja, tekniikoita sekä toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Konkreettisten, todellisessa toimintaympäristössä toteutettavien kokeilujen ja pilotointien kautta ideoita ja innovaatioita voidaan parhaiten testata ja kehittää edelleen. Esim. biotalouden mahdollisuuksien muuttaminen liiketaloudelliseksi toiminnaksi edellyttää uudenlaisia yhteistyömalleja ja niihin liittyviä käytännön kokeiluja ja investointeja uuteen tekniikkaan. Koko maaseutuohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että käytössä olevilla kehittämisvälineillä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

Lisäksi Kuntaliitto toteaa, että myös muut esitetyt muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja hallinnon yksinkertaistamisen ja byrokratian purkutavoitteiden mukaisia. Minimituen määrittelyssä lakia on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että valtion ja Euroopan unionin varoista maksetun tuen lisäksi myös kunnan varoista maksettu tuki on mukana tuen vähimmäismäärää laskettaessa. Tämä parantaa erityisesti pienten hankkeiden toteuttamisen. Hallinnon yksinkertaistamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että teemahankkeen koordinointikustannukset ovat, teemahankkeen luonteesta johtuen, hyväksyttäviä kuluja ilman erityistä syytä. Myös kehittämishankkeen toteutusajan jatkaminen enintään kuuteen vuoteen on kannatettava. Kehittämistyön pitkäjänteisyys ja uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen edellyttävät riittävän pitkää hankeaikaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Taina Väre
erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri