Kuntaliiton lisälausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle 10.11.2010, 3123/90/2010, Anu Wikman-Immonen

Kuntaliiton lisälausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE185/2010)

Suomen Kuntaliitto oli 26.10.2010 eduskunnan hallintovaliokunnassa kuultavana kotoutumislakiesityksestä. Kuntaliitto esittää vielä eräitä täydentäviä näkökohtia säännöksiin, jotka koskevat pakolaisten vastaanottoa kuntiin.

Lakiesityksen 41 §:n mukaan kunta tai useampi kunta yhdessä voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Lainkohdan perustelujen mukaan säännöksellä kannustettaisiin kuntia yhteistyöhön pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien vastaanottamisessa. Yhteistyön tekemistä helpotettaisiin mahdollistamalla se, että useampi kunta voisi tehdä yhteisen sopimuksen ELY-keskuksen kanssa.

Kuntaliitto kannattaa pyrkimystä edistää kuntien yhteistyötä pakolaisten vastaanottamisessa. Ehdotettua säännöstä tulisi kuitenkin vielä täydentää siten, että säännöksessä mainitaan erikseen myös kuntayhtymät. Kunnat hoitavat yhä useammin erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä perustamalla kuntayhtymiä. Myös pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamispalveluja on usein tarkoituksenmukaista hoitaa osana kuntayhtymän toimialaa. Kuntaliitto ehdottaa, että kotoutumislain 41 §:n alku muutetaan muotoon ”Kunta, useampi kunta yhdessä tai kuntayhtymä voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen…” Muita pakolaisten vastaanottoon ja kuntakorvauksiin liittyviä 5 ja 6 luvun säännöksiä tulisi täydentää vastaavalla tavalla.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anu Wikman-Immonen
erityisasiantuntija