Lausunto Opetushallitukselle 14.11.2011, Dnro 3475/90/2011, Hannele Salminen

Lausunto ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden määräysten muutosten luonnoksista

Suomen Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa.  

Kuntaliiton näkemyksen mukaan määräykset tutkintoihin liittyvistä terveydentilaa koskevista vaatimuksista palvelevat koulutuksen järjestäjiä. Terveydentilaa koskevien vaatimusten arviointi on useimmiten hankalaa, joten välineet arvioinnin tekemiseksi helpottavat koulutuksen järjestäjän työtä. Lisäksi määräyksillä varmistetaan se, että arviointi tehdään yhdenmukaisesti koko maassa.  

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 13 §:n mukaan Opetushallitus päättää koulutusaloittain ja tutkinnoittain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet). Opetushallitus päättää opetussuunnitelman perusteiden yhteydessä tarvittaessa myös tutkintoihin liittyvistä terveydentilaa koskevista vaatimuksista.  

Nyt valmisteltavana olevat muutokset käsittävät terveydentilan vaatimuksista määräämisen.  

Suomen Kuntaliitto toteaa, että luonnoksessa opetussuunnitelman perusteiden muuttamiseksi toistetaan lainsäädännössä jo olevaa ja esitetään määrättäväksi sellaista, mikä ei kuulu Opetushallitukselle laissa säädettyyn toimivaltaan. Nämä on karsittava pois. 

Opetussuunnitelman perusteita koskevaan toimivaltaan ei kuulu määrätä koulutuksen järjestäjän tehtävistä ja velvollisuuksista. Esim. luonnoksessa kohdan 2.1 tummennetussa kohdassa määrätään, mitä tietoa opetussuunnitelmassa tulee olla opiskelijan oikeusturvan varmistamiseksi. Samoin ainakin kohdissa 2.1.1 ja 3.8.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8,7 ja 8.8 toistuvat edellä mainitut ongelmat.  

Kuntaliitto huomauttaa, että nämä on opetussuunnitelman perusteisiin kuulumattomina asioina otettava pois.  

Kohdissa 3.8.1. ”Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset näyttötutkinnoissa ” ja 8.8. ”Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa” todetaan: ”Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa.” 

Kuntaliitto katsoo, että sanamuoto ”pääsääntöisesti” on liian epämääräinen ja tulkinnanvarainen, jolloin opiskelijoita voidaan kohdella valintatilanteissa eri tavoin. Tämä on opiskelijoiden oikeusturvan kannalta epäkohta. 

Kohdassa 8.2. ”Työssäoppiminen ja työturvallisuus” on tummennetulla lueteltu, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 951/2011 43§:ssä on säädetty suunnitelmasta, joka koulutuksen järjestäjän on laadittava jonkun osapuolen turvallisuuden ollessa uhattuna. Em. laissa ei kuitenkaan ole tällaista kohtaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Lieselotte Eskelinen
erityisasiantuntija
yksikön johtajan sijainen

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö

tags