Sosiaali- ja terveysministeriölle, 6.5.2011, Jaana Viemerö, Soile Paahtama, Dno 1416/90/2011

Lausunto asetusluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntopyynnössä Kuntaliiton näkemystä luonnoksesta asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä. Asetus korvaisi nykyisin voimassa olevan samannimisen asetuksen 645/2007.

​Lausuntonaan Suomen Kuntaliitto esittää seuraavaa:

Muutoksia voimassa olevaan asetukseen neuvottelukunnan kokoonpanossa tapahtunut lisäys keskeisten yhteistyöministeriöiden edustuksesta, aiempien kolmen jaoksen; valmistelevan jaoksen, aluejaoksen sekä järjestöihin liittyvä asioita käsittelevän jaoksen yhdistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman kansalliseksi johtoryhmäksi sekä tähän liittyvät kehittämisohjelman kansallisen johtoryhmän tehtävien sekä johtoryhmän jäsenten määrittely. Lisäksi alueellisten johtoryhmien tehtävät, jäsenten määrä sekä eri tahojen edustukset muuttuvat hieman.

Kuntaliitto pitää asetusluonnosta kokonaisuutena oikeansuuntaisena ja hyvänä sekä Kaste II -ohjelman tavoitteita ja toimeenpanoa tukevana. Näemme hyvänä sen, että asetusluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpanossa on lisäys keskeisten yhteistyöministeriöiden edustuksesta. Näemme niin ikään hyvänä sen, että kehittämisohjelman kansallisessa johtoryhmässä ovat edustettuna mm. useat eri ministeriöt: opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö sekä ympäristöministeriö. Useiden ministeriöiden edustuksellisuus mahdollistaa entistä laaja-alaisemman ja kokonaisvaltaisemman suunnittelun ja toimeenpanon sekä verkostomaisemman työskentelyn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman kansallinen johtoryhmä korvaa aiemmat kolme jaosta, valmistelevan jaoksen, aluejaoksen sekä järjestöihin liittyvä asioita käsittelevän jaoksen.  Näkemyksemme mukaan Suomen Kuntaliiton tulee olla edustettuna sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa johtoryhmässä. Tämä on kirjattu taustamuistioon, mutta ei itse asetuksen 3 §:ään, jossa määritellään johtoryhmän kokoonpano. Kuntaliiton edustus tulisi lisätä ko. pykälään.

Alueellisten johtoryhmien tehtäviin, jäsenten määrään sekä edustuksiin tehtyjä muutoksia Kuntaliitto pitää hyvinä ja oikeansuuntaisina.

Asetusluonnoksen mukaan alueelliset johtoryhmät voivat tehdä neuvottelukunnalle esityksiä toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa. Nämä toimenpiteet määrittyvät pitkälti Kaste -hankerahoituksen kautta. Näkemyksemme mukaan 5 §:ään tulisi lisätä teksti ”Alueelliset johtoryhmät tekevät neuvottelukunnalle esityksen niistä alueensa Kastehankkeista, joille tulisi myöntää hankerahoitus”.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Kari Nenonen  
Varatoimitusjohtaja   

Jussi Merikallio
Johtaja, sosiaali- ja terveys 

tags