Maa- ja metsätalousministeriölle, 27.5.2011, Tarja Hartikainen/Johanna Karlström, Dno 1613/90/2011 ja 101/10/2011

Lausunto eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos antavat yhteisen lausunnon eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (eläinlääkintähuoltoasetuksen) 3 §:n muutosehdotuksesta.

​Elintarvikelain muutoksen johdosta lihantarkastus siirtyy 1.9.2011 alkaen kunnilta valtion vastuulle. Eläinlääkintähuoltoasetukseen esitetään muutosta, jolla mahdollistetaan että Evira voi sopia kunnan kanssa lihantarkastusten järjestämisestä. Kannatamme asetusmuutosta joka lisää kuntien valintamahdollisuuksia. Esitämme asetukseen vielä seuraavia muutoksia.  

Pidämme epäkohtana sitä, että kunnat joutuvat hakemaan korvausta valtion tehtävien hoitamisesta kahdelta eri taholta. Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaisista tehtävistä Eviralta ja 15 § 3 momentin mukaisista tehtävistä aluehallintovirastolta. Selvitykset tehtävistä on annettava 15 § 2 momentin mukaisista tehtävistä Eviran hyväksymän kaavan mukaisesti ja 15 § 3 momentin mukaisista tehtävistä aluehallinto-viraston hyväksymän kaavan mukaisesti. Hallinnollisen taakan keventämiseksi laskutuskäytäntöjä tulisi yksinkertaistaa, niin että korvaukset maksetaan yhdestä virastosta yhden kaavan mukaisesti. 

Kaikki kunnille valtion tehtävistä maksettavat kustannusten korvausperusteet tulisi näkyä selkeästi vähintäänkin asetustasolla. Maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto ja Evira ohjeistivat yhteisellä kirjeellään 28.9.2010 (MMM/2429/99/2010) kuntia valvontaeläinlääkäreiden palkkaamisesta ja palkkauskustannusten korvauksesta. Kirjeessä sovittiin palkkakustannuksiin lisättävästä 5,3 % korvauksesta, jolla katetaan keskimääräiset kulut viranhaltijan mahdollisista sairauslomista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja perhevapaista. Kirjeen lähettämisen jälkeen kunnissa on perustettu runsaasti valvontaeläinlääkäreiden virkoja.  Korvauksen jatkuvuuden takaamiseksi olisi maininta palkkakustannuksiin lisättävästä 5,3 %:n korvauksesta myös syytä sisällyttää eläinlääkintähuoltoasetuksen 3 §:ään. 

Katsomme edelleen epäkohdaksi sen, että terveystarkastajien tekemiä eläinsuojelutarkastuksia ei vieläkään korvata kunnille. Korvauksen laajentaminen terveystarkastajiin on perusteltua, koska eläinlääkäreiden työpanoksesta on tällä hetkellä pulaa. Toivomme että maa- ja metsätalousministeriö korjaisi mahdollisimman pikaisesti tämän epäkohdan.  

SUOMEN KUNTALIITTO

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali- ja terveys

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Jorma Palola
neuvottelupäällikkö