Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 16.5.2011, 1580 /90/2011, Hannele Salminen

Lausunto elinikäisen ohjauksen strategisten tavoitteiden yhteistyöryhmän muistiosta

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus kansalliseksi elinikäisen ohjauksen strategiaksi, joka käsittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elinikäisen opiskelun ja oppimisen näkökulmasta, laatia ehdotukset elinikäisen ohjauksen strategian toimeenpanemiseksi sekä tukea ja edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistyötä sekä vahvistaa hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteistyötä.

Yhteistyöryhmä on käyttänyt nykyaikaisia menetelmiä, kansalaiskyselyä, verkkohaastatteluja ja työseminaaria kartoittaessaan henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä neuvonnasta ja ohjauksesta ja kehittämistarpeista.  

Kuntaliitto pitää menettelyä hyvänä ja toimivana tapana saada aitoa käyttäjäpalautetta toiminnan pullonkauloista ja kehittämiskohteista. 

Työryhmä esittää strategisessa tavoitteessaan 1. perusopetuksesta seuraavaa: ” Riittävän henkilökohtaisen ohjauksen varmistamiseksi suositeltava enimmäisoppilasmäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohtaan perusopetuksen yläluokilla on 250.” 

Suomen Kuntaliitto ei kannata määrällisen enimmäisoppilasmäärän asettamista yhtä opinto-ohjaajaa kohtaan. Paikallisesti osataan parhaiten arvioida kuinka monta opinto-ohjaajaa tarvitaan. Kuntaliiton näkemyksen mukaan opinto-ohjaus on kaikkien opettajien tehtävä. Opinto-ohjausta on viime vuosien aikana kunnissa pyritty viemään nimenomaan tähän suuntaan. Paikallisissa ohjaussuunnitelmissa sovitaan ne käytänteet, jota kautta oppilas saa parhaan mahdollisen ohjauksen omien opintojensa suorittamiseksi ja jatkokoulutukseen sijoittumiseksi.  

Työryhmä ehdottaa lukiolain muuttamista siten, että siinä säädettäisiin opiskelijan oikeudesta sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen opinto-ohjaukseen.

Kuntaliitto toteaa, että opinto-ohjauksen tavoitteet määrätään opetussuunnitelman perusteissa, mitä on muistiossakin käsitelty. Ehdotuksesta säätää opinto-ohjauksen järjestämisestä nykyistä yksityiskohtaisemmin ei selviä, mikä lisäarvo sillä olisi nykyiseen verrattuna.  Nykyisessäkin lukioasetuksessa mainitaan jo  yksilöllinen ja ryhmäohjaus. 

Edellä mainittuja esityksiä lukuun ottamatta Kuntaliitto pitää muita tehtyjä kehittämisehdotuksia kannatettavina. 

Työryhmä ehdottaa, että kehitetään ohjaustehtävissä olevien peruskoulutusta (opinto-ohjaajien yliopistokoulutusta, opettajakorkeakoulujen ammatillisten opinto-ohjaajien koulutusta ja opettajakoulutuksenohjausosaamista) vastaamaan nykyistä paremmin ohjaustyön muutoksiin. 

Kuntaliitto pitää ehdotusta tärkeänä ja kannattaa opinto-ohjaajien koulutuksen kehittämistä esitettyyn suuntaan. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö​

 

Linkit:

tags