Liikenne- ja viestintäministeriölle 13.5.2011, Silja Siltala, dnro 1434/90/2011

Lausunto esityksestä taksiliikennelain muutamisesta

Kuntien kannalta suurin tarve taksiliikennelain tarkistamiseen liittyy siihen, että kuntien hankkimien kuljetuspalvelujen hintoja rajattaisiin. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee huolehtia siitä, että taksiliikennelain säännöksiin lisätään myös kuntien kuljetuksien enimmäishintojen määrittely kuten kuluttajahinnoille. Kunnilla on lakisääteisiä kuljetustehtäviä, jotka ne ostavat hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla takseilta tai bussiyrittäjiltä. Kun taksien määrä on lain mukaisesti rajattu, tulee myös niiden hinnoittelumahdollisuuksia rajata niin, että säännellyillä markkinoilla voidaan välttyä ylihinnoilta.  

Nyt esitettyjen lakimuutosten pääasiallinen tavoite on taksilupien myöntämisen ja niiden valvonnan viranomaistyön helpottaminen ja selkeyttäminen. Niillä ei ole erityisiä vaikutuksia kunnan kuljetuksiin. Muutoksilla lisättäisiin hakijoiden tasapuolista kohtelua ja parannettaisiin heidän mahdollisuuttaan arvioida luvan saannin todennäköisyyttä. Samalla kuitenkin rajoitettaisiin edelleen oikeutta saada taksilupa ja siten mahdollisuutta harjoittaa taksiliikenteen elinkeinoa. Sääntelyn selkeyttämistavoitteet johtavat lisäsääntelyyn.

Taksiluvan myöntämisen edellytyksissä rajataan luvansaannin mahdollisuus vain niihin, joilla on vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana tai linja-autonkuljettajana. Aiemman säännöksen mukaan myös muun palveluammatin kokemus mahdollisti luvan saannin, mutta se on nyt poistettu, koska on ollut vaikea verrata erilaisia työkokemuksia. Jatkossa siis luvansaajilla on ainakin jonkinlainen kokemus kuljetustehtävistä, mutta esimerkiksi logistiikka- ja palvelualan pitkänkin työkokemuksen omaavilla hakijoilla on mahdollisuus saada taksilupa vain siinä tapauksessa, että em. kuljettajakokemuksen omaavia hakijoita ei ole. Kokemuksen arviointi helpottuu ja selkeytyy, mutta alalle yrittäjäksi pääsy rajautuu entisestä.

Maaseutumaisissa kunnissa muutettaisiin liikenteenhoidon päivystysilmoituksen tekotapaa niin, että ajovuorotiedot löytyisivät netistä tai niistä ilmoitettaisiin sanomalehdessä. Tämä parantaisi asiakkaiden tiedonsaantia erityisesti hiljaisen ajan liikennepalveluista. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Leena Karessuo 
johtaja  

Silja Siltala
liikenneinsinööri
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

tags