Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, 23.3.2012, Tarja Hartikainen, Dno 939/90/2012

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta ”Laitoksen hyväksyminen”

Evirassa on laadittu viimeaikoina monia viranomaisohjeita, jotka tulevat yhtenäistämään ja selkeyttämään paikallisten viranomaisten käytäntöjä valtakunnallisesti. Kuntaliitto toivoo, että ohjeissa tuotaisiin systemaattisesti esille myös viranomaistoiminnassa perittävät maksut. 
 

Evirassa on laadittu viimeaikoina monia viranomaisohjeita, jotka tulevat yhtenäistämään ja selkeyttämään paikallisten viranomaisten käytäntöjä valtakunnallisesti. Kuntaliitto toivoo, että ohjeissa tuotaisiin systemaattisesti esille myös viranomaistoiminnassa perittävät mak-sut. Elintarvikelaki edellyttää, että hyväksymispäätöksistä peritään maksu. Myös valvonta-asetuksessa (882/2004) tuodaan esille viranomaisvalvonnan maksullisuus. Lausunnolla olevassa laitoksen hyväksymistä koskevassa ohjeessa ei ole lainkaan mainintaa siitä, että laitoksen hyväksyminen, ehdollinen hyväksyminen ja myös kielteinen hyväksymispäätös ovat toimijalle maksullisia. Kuntaliitto on ohjeistanut valvontamaksujen perimistä yleiskirjeissään, viimeksi yleiskirjeessä ”Elintarvikelain (352/2011) muutosten toimeenpanoa” (10/80/2011).

Kappaleessa ”6 hyväksymisen hakeminen” selvitetään valvontaviranomaisen velvollisuus ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta. Tässä yhteydessä olisi hyvä mainita, että tämä velvollisuus ei tule elintarvikelainsäädännöstä, vaan tulee ns. palvelulaista (1166/2009). Myös tästä löytyy Kuntaliiton yleiskirje ”Palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupa-viranomaiselle”

Evira edellyttää, että kunnat ja aluehallintoviranomaiset ilmoittavat erillisellä lomakkeella laitoksen hyväksynnästä Eviraan, joka ylläpitää laitosten rekisteriä. Myös merkittävistä toiminnan muutoksista ja toiminnan loppumisesta on ilmoitettava erikseen. Samanaikaises-ti Evira on kehittänyt voimakkaasti automaattista tiedonkeruuta (KUTI) ja Kuntaliitto näkisi kannatettavana, että myös laitoksia koskevaa rekisteriä pidettäisiin ajan tasalla KUTI:n kautta, ilman erillisiä manuaalisia ilmoitusmenettelyjä.  

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen 
johtaja, sosiaali- ja terveys

tags