Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 25.10.2011, Dnro 3288/90/2011, Anu Wikman-Immonen

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, HE 73/2011 vp.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta.

Kuntaliitto katsoo, että hallituksen esitys on perusteltu. Kuntaliiton näkemyksen mukaan työllistyminen, kielitaito ja koulutus ovat kotoutumisen tärkeimmät edellytykset. Työ- ja elinkeinohallinnon rooli aikuisten maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. TE-toimisto tekee alkukartoituksen ja laatii kotoutumissuunnitelman maahanmuuttajille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita. TE-toimisto vastaa aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutuksesta. Kuntaliiton mielestä on tärkeää varmistaa kotouttamisen työelämälähtöisyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä jo maassa olevien humanitaarisin perustein tulleiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja työvoimapalvelujen saantiin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että esityksen tarkoitus on parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistyä nopeammin avoimille työmarkkinoille ja että esitys antaa myös nykyistä paremmat mahdollisuudet käyttää koko työ- ja elinkeinohallinnon palveluvalikoimaa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen. Kuntaliitto pitää näitä esityksen tavoitteita tärkeinä.

Esityksessä on kiinnitetty huomiota eri ministeriöiden yhteistyöhön. Kuntaliitto näkee ministeriöiden yhteistyön hyvin kannatettavana. Kuntaliitto haluaa korostaa sitä, että maahanmuuttajien kotouttaminen on tärkeä osa maahanmuuttopolitiikan kokonaisuutta. Tämän vuoksi erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön sekä sisäasiainministeriön yhteistyö on tärkeää muun muassa valtion kotouttamisohjelman laadinnassa, pakolaiskiintiön alueellisessa kohdentamisessa ja kiintiöpakolaisten kotoutumisen arvioinnissa. Myös maahanmuuttopolitiikan yleinen kehittäminen edellyttää eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Anu Wikman-Immonen
erityisasiantuntija

tags