Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 21.10.2011, Silja Siltala, 3274/90/2011

Lausunto hallituksen esityksestä HE 72/2011 laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Taksiliikennepalvelujen järjestäminen liittyy sekä kuntien palvelutoimintaan että suoraan kuntalaisten ja yritysten taksipalveluihin. Kunnilla on lakisääteisiä kuljetustehtäviä, jotka ne ostavat hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla taksi- tai bussiyrittäjiltä. Kun taksien määrä on laissa säännelty, jää kilpailukin rajalliseksi.

Säännellyillä kuljetusmarkkinoilla tulisi myös kuntien kuljetusten hinnoittelumahdollisuuksia säännellä niin, että voitaisiin välttyä ylihinnoilta.  Kuntien palvelutuotannon kannalta suurin tarve taksiliikennelain tarkistamiseen liittyykin siihen, että markkinoita avattaisiin kilpailun lisäämiseksi tai kuntien hankkimiin kuljetuspalveluihin voitaisiin asettaa enimmäishinnat kuluttajahintoja vastaavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön tulisinkin valmistella taksiliikennelain säännöksiin lisäys kuntien kuljetuksien enimmäishintojen määrittelystä aiemmin käytössä ollutta reitti-taksajärjestelmää kehittäen. 

Nyt esitettyjen lakimuutosten pääasiallinen tavoite on taksilupien myöntämisen ja niiden valvonnan viranomaistyön helpottaminen ja selkeyttäminen. Niillä ei ole erityisiä vaikutuksia kuntien kuljetuksiin. Muutoksilla lisättäisiin hakijoiden tasa-puolista kohtelua ja parannettaisiin heidän mahdollisuuttaan arvioida luvan saannin todennäköisyyttä. Samalla kuitenkin rajoitettaisiin entisestään oikeutta saada taksilupa ja siten mahdollisuutta harjoittaa taksiliikenteen elinkeinoa. Sääntelyn selkeyttämistavoitteet johtavat lisäsääntelyyn.

Taksiluvan myöntämisen edellytyksissä rajataan luvansaannin mahdollisuus vain niihin, joilla on vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana. Aiemman säännöksen mukaan myös muun palveluammatin kokemus mahdollisti luvan saannin, mutta se on nyt poistettu. Jatkossa taksiluvan voi saada vain taksinkuljettajan kokemuksella. Esimerkiksi linja-auton kuljettajan, joukkoliikenneyrittäjän tai muun logistiikka- ja liikennepalvelualan pitkänkin työkokemuksen omaavilla hakijoilla ei ole mahdollisuutta saada taksilupaa vaan se on rajattu vain taksikuljettajille. Kokemuksen arviointi helpottuu ja selkeytyy, mutta alalle yrittäjäksi pääsy rajautuu entisestä.

Maaseutumaisissa kunnissa muutettaisiin liikenteenhoidon päivystysilmoituksen tekotapaa niin, että ajovuorotiedot löytyisivät netistä tai niistä ilmoitettaisiin sanomalehdessä. Tämä parantaisi asiakkaiden tiedonsaantia erityisesti hiljaisen ajan liikennepalveluista. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!