Liikenne- ja viestintävaliokunnalle, Dnro 2711/90/2010, Silja Siltala, 29.9.2010

Lausunto hallituksen esityksestä HE151/2010 koskien joukkoliikennelain muuttamista

Hallituksen esityksessä 151/2010 on esitykset joukkoliikennelain muuttamiseksi koskien Liikenteen turvallisuusviraston, Ahvenanmaan valtionviraston ja Tampereen kaupungin toimivaltaa sekä ammattitaidon osoittamisen tarkennusta. Kaikki esitetyt muutokset ovat tarpeellisia ja asianmukaisia.

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa ovat yhdessä laatineet kuntalain mukaisen yhteistoimintasopimuksen, jossa Tampereen kaupunkiseudulle on tarkoituksena toteuttaa yhteinen seudullinen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen 1.1.2011 alkaen. Kukin kunta on erikseen hyväksynyt sopimuksen. Sopimuksen mukaan Tampereen kaupunki toimii vastuukuntana ja perustaa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan. Sopimuksessa on lisäksi sovittu mm. yhteistoiminnan tavoitteista, toimielimistä ja niiden tehtävistä, neuvottelumenettelyistä ja kustannustenjaosta.

Ihmisten liikkuminen kaupunkiseudulla tapahtuu kuntarajoista riippumatta, joten myös liikennepalvelut on tarpeen suunnitella ja toteuttaa seudullisena kokonaisuutena. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen perustaminen tukee Paras - kaupunkiseutusuunnitelmien tavoitteita ja toteuttamista.

Tampereen kaupunkiseutu on neljäs alue, jossa seudullinen yhteistyö joukkoliikenteen järjestämisessä on edennyt ja sen toimivaltaoikeudet tulee lisätä joukkoliikennelakiin 1.1.2011 alkaen vastaavasti kuin Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seuduilla, jotka olivat mainittuna joukkoliikennelaissa jo heti sen voimaan tullessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Silja Siltala
liikenneinsinööri
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö