Lausunto valtiovarainministeriölle 29.8.2011, dnro 2304/90/2011, Pasi Pönkä

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi veronumerorekisteristä sekä laeiksi väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n sekä työturvallisuuslain 52 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki veronumerorekisteristä sekä tehtäväksi väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin ja työturvallisuuslakiin veronumeromenettelyyn siirtymisen edellyttämät muutokset. Uudistus muodostaa ensimmäisen vaiheen rakennusalan harmaan talouden tehostetuista torjuntatoimenpiteistä. Lausuntoa on täydennetty siten, että veronumerorekisterin tietosisältöä ja tietojen saamista rekisteriin tietopalveluista kaavaillaan muutettavaksi siten, että rekisterissä olisivat kaikki verohallinnon asiakastietokanteen merkityt henkilöt. Rekisteriin merkitsemistä ei siten voisi tai tarvitsisi pyytää. Rekisteristä voisi tarkistaa tiedon siitä, onko palvelun käyttäjän yksilöimällä henkilöllä palvelun käyttäjän yksilöimä veronumero tai ei. Henkilötunnusta käyttäen tapahtuva henkilön veronumeron selvittäminen ei olisi mahdollista.

Suomen Kuntaliitto katsoo, kuten hallituksen esityksessäkin on todettu, että uudistus muodostaa ensimmäisen vaiheen harmaan talouden tehostetuista torjuntatoimenpiteistä. Kuntaliitto pitää tehtyä esitystä perusteltuna.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Pasi Pönkä
lakimies

tags