Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 9.12.2011, Silja Siltala

Lausunto joukkoliikenteen valtakunnallisen palvelutason määrittelystä

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut joukkoliikennelain mukaista joukkoliikenteen valtakunnallista palvelutasoa koskevaa määrittelyä.

Määrittely koskee kaikkia joukkoliikennemuotoja.  Määrittelytyötä on valmisteltu yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana on järjestetty useita seminaareja, joissa on ollut mahdollisuutta saada informaatiota työn etenemisestä ja käydä keskusteluja palvelutasotavoitteista ja niiden vaikutuksista. Valmistelutyö on ollut riittävän vuorovaikutteista ja laajat osapuolet huomioon ottavaa.

On hyvä, että ministeriö aikoo vahvistaa valmistelun pohjalta joukkoliikenteen valtakunnallisen palvelutason vuosille 2012 - 2015. On korostettava, että vahvistettava palvelutaso ei luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen, vaan kuvaa sitä tavoitetta, johon joukkoliikenteen palvelutasossa valtakunnallisesti pyritään. 

Joukkoliikenteen alueellisten viranomaisten tulee ottaa huomioon tavoiteltava valtakunnallinen palvelutaso ja pyrkiä omassa toiminnassaan tukemaan sen toteutumista. Erityisen tärkeätä on yhteistyössä huolehtia paikallisten yhteyksien sopimisesta valtakunnallisiin yhteyksiin, jotta saadaan syntymään toimivat matkaketjut.

Liikennepoliittisessa selonteossa tulee ottaa kantaa, miten valtio aikoo edistää palvelutasotavoitteiden toteuttamista. Määriteltyjen yhteyksien ohella ensisijaisia laadullisia tehtäviä ovat rautatieliikenteen täsmällisyyden turvaaminen, yhteiskäyttöisen lippujärjestelmän ja informaatiojärjestelmän aikaansaaminen.

Ministeriön tulee seurata tämän ensimmäisen palvelutasotavoitteiston toteutumista käytännössä ja tehdä jo suunnitelmakaudella tarkistuksia, jos ne osoittautuvat tarpeelliseksi.

 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags