Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 27.9.2011, Dnro 2081/90/2011, Silja Siltala

Lausunto lakiluonnoksesta koskien ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa

Lakiluonnos on laadittu EY direktiivin 2009/33/EY täytäntöön panemiseksi.

Koska direktiivillä on varsin yksityiskohtaisesti määritelty keinot, joilla puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöä edistetään julkisten hankintojen avulla, ei kansalliselle tasolle ole jäänyt juurikaan liikkumavaraa. Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia lakiluonnokseen, mutta Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota lain käytännön toimeenpanoon seuraavasti:

Soveltamisala on määritelty siten, että ajoneuvohankintojen lisäksi myös kaikissa hankintalain mukaisissa kuljetuspalvelujen hankinnoissa on tätä lakia noudatettava. Vain pienet, hankintalain soveltamisalaan kuulumattomat hankinnat jäävät ulkopuolelle. Lähes kaikki kuntien koulukuljetukset ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset kuuluvat lain soveltamisalaan. Hankintoja tekevät tällöin henkilöt, joiden asiantuntemus on muissa asioissa kuin ajoneuvo- tai ympäristötekniikan tuntemisessa. Tällöin kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen tulee olla normaaleja, päästöluokitukset täyttäviä standardiajoneuvoja.

Tarvitaan selkeää asiantuntija-apua siihen, miten yksikertaisimmin voidaan määritellä tarvittavalla tarkkuudella ympäristövaikutusten taso ja miten se todennetaan. Samalla on huomattava, että näissä kuntien kuljetuksissa turvallisuuskysymykset ovat ensisijaisia. On toivottavaa, että Liikenteen turvallisuusviraston nettisivuille laaditaan yksinkertaiset ohjeet ja mallit tarjouspyyntöjen kirjauksille. Monimutkaisia tarjouspyyntöjä ei pystytä kuljetushankinnoissa käsittelemään eikä myöskään niihin tarjoamaan.

Energiakulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat yhteydessä keskenään, joten laissakin voisi riittää jommankumman ominaisuuden arviointi. Yleensäkin ympäristöominaisuudet tulee voida ottaa huomioon pääasiassa yksinkertaisina vähimmäisvaatimuksina, jolloin Euro-päästöluokitukset ja EY-tyyppihyväksynnät olisivat ne vaatimukset, joita voidaan edellyttää. 

Joukkoliikenteen hankinnoissa voivat erityisistä syistä tulla kysymykseen myös tiukemmat päästöjen raja-arvot. Tällöin ollaan valmiita maksamaan hieman enemmän ajoneuvojen erityisestä puhtaudesta ja myös kokonaistaloudellinen edullisuus tulee kysymykseen ratkaisuperusteena hankinnassa. Joukkoliikenteen hankinnoissa on yleensä mukana myös hyvää ajoneuvojen ja niiden päästöjen asiantuntemusta, joka on edellytyksenä pisteytyksen määrittelyssä ja arvioinnissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo 
johtaja, 
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö  

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags