Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 9.5.2012, Dnro 1339/90/2012, Silja Siltala

Lausunto lakiluonnoksesta koskien lakia yksityisistä yleisistä satamista ja lakia kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut lakiluonnoksen, jolla esitetään kumottavaksi laki yksityisistä yleisistä satamista ja laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista. Esityksen mukaan erillistä satamalainsäädäntöä ei enää Suomessa tarvita, vaan satamatoimintojen sääntely voidaan järjestää asiakohtaisen sääntelyn kautta.

Lakiesityksen perusteella voitaneen arvioida, että erilliselle satamalainsäädännölle ei tulevaisuudessa välttämättä enää ole tarvetta. Esitys perusteluineen on kuitenkin varsin suppea eikä siinä esitetä yksityiskohtaisesti, miten sääntelyä jatkossakin tarvitsevat kysymykset aiotaan ratkaista. Lakiesityksessä ei ole myöskään ole selvitetty riittävästi ehdotuksen yhteiskunnallisia ja alueellisia vaikutuksia eikä mahdollisia vaikutuksia kunnallistalouteen. Lakien kumoamiseen ei voida ryhtyä ennen kuin vaikutukset on selvitetty ja auki olevat sääntelytarpeet on samanaikaisesti säädöstasolla ratkaistu.

Satamien sääntelyyn vaikuttaa kesken oleva valtiovarainministeriön käynnistämä liikelaitosten soveltuvuutta EU:n sisämarkkinoille tarkasteleva selvitys ja sen pohjalta mahdollisesti laadittava kuntalain muutos, jossa säädettäisiin kuntien yhtiöitettävistä liiketoiminnoista. Tämän työn valmistumista jäi odottamaan myös liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä, joka selvitti satamalainsäädännön uudistamista ja juuri niitä avoimia säännöstarpeita, jotka tulee ratkaista ennen kuin nykyiset lait voitaisiin mahdollisesti kumota. Erityisesti tulee ratkaista, miten säännellään jatkossa satamien luvanvaraisuus, satamajärjestysten antaminen, mahdolliset rangaistusäännökset, avoinna olevat viranomaistehtävät ja muu toimivalta sekä satamamaksuihin liittyvät kysymykset.

Satamilla on suuri merkitys satamakuntien toimivuudelle ja taloudelle, joten myös näiden kuntien näkemyksiä tulee valmistelussa ottaa huomioon.

 

SUOMEN KUNTALIITO

Leena Karessuo
johtaja 

Silja Siltala
liikenneinsinööri
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö 

tags