Luonnoksesta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain tarkistamisesta

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle, 857/90/2011, 15.4.2011, Marika Kämppi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain tarkastamisesta.

Kuntaliitto lausuu asiasta seuraavaa:

Kuntaliitto viittaa kuntien ja kaupunkien asiasta antamiin lausuntoihin ja esittää, että niissä esiin nostetut näkökohdat otetaan tarkasteluun ehdotuksen jatkovalmistelussa.

Käytännössä ongelmalliselta vaikuttaa lähinnä siirtopäätöksen tiedoksiantotapa, muutoksenhaku siirtopäätöksestä eli seikat jotka vaikuttavat siirtopäätöksen lainvoiman saavuttamiseen sekä varastoon siirretyn lunastamattoman ajoneuvon kunnan omistukseen siirtymisen edellytykset ottaen huomioon siirtopäätöksen lainvoiman saavuttamiseen liittyvät seikat.

Ajoneuvon tulkitseminen romuajoneuvoksi on edelleenkin haasteellista, mutta siihen tuskin voidaan säännöksillä saada enempää selkeyttä.

Ehdotettu 12 §:n muutos tulee tarkistaa niin, että varaston siirretyn lunastamattoman ajoneuvon omistusoikeus siirtyy, kun siirtopäätös on lainvoimainen. Korvauspäätös tehdään yleensä kunnan siirtotoimista ja varastoinnista vasta kun selviää, kuinka kauan varastointi kestää eli lunastamattomien ajoneuvojen osalta, kun ajoneuvon omistus siirtyy kunnalle. Selkeyden vuoksi voitaisiin vielä todeta tarkistuksen perusteluissa, että omistuksen siirtymisestä ei tehdä hallintopäätöstä, vain merkintä asiakirjoihin tai sähköiseen järjestelmään.

Siirtopäätöksen lainvoimaisuuden saavuttamisajankohtaan vaikuttaa vääjäämättä se tapa, millä päätös tulee antaa tiedoksi ja muutoksenhakuaika. On harkittava riittääkö ehdotettu muutos siitä, että päätös annetaan tiedoksi tavallisella kirjeellä, jolloin tiedoksisaanti tapahtuu seitsemäntenä päivänä ja muutoksenhakuaika lasketaan siitä eteenpäin sitä päivää lukuun ottamatta. Vaihtoehtona on siirtopäätöksen tiedoksianto kaikissa tapauksissa kuuluttamalla, jolloin tiedoksiannon voitaisiin säätää katsoa tapahtuvan kuulutuksen julkaisemisella, mistä päivästä muutoksenhakuaika laskettaisiin. Tähän ehkä kuitenkin jouduttaisiin liittämään tavallinen tiedoksianto niissä tapauksissa, joissa omistaja ja tämän osoite on riidatta tiedossa.

Oikaisuvaatimuksen käyttöönotto on varmaankin perusteltua yleisen linjan mukaisesti. Oikaisuvaatimusajan säätämistä kuntalain mukaisesti 14 päiväksi voitaisiin kuitenkin harkita.

Käsityksemme mukaan säännökset tulisi kirjoittaa niin, että kunnan varastolla ei tarvitsisi säilyttää juurikaan kuukautta kauempaa sinne siirrettyjä ajoneuvoja, joita koskevasta siirtopäätöksestä ei ole haettu muutosta. Tätä aikaa toki pidentää tiedoksi antamisen aika, joka voi olla kuuluttamisen osalta miltei toinen kuukausi, kun käytännössä kunnissa saatetaan kuuluttaa ajoneuvojen siirrot noin kerran kuussa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo  
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Marika Kämppi
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

tags