Kuntaliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 16.9.2011, Silja Siltala

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto, 2614/90/2011

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut esitykset joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lain muuttamiseksi. Muutosten tavoitteena on säätää maantieliikenteen ammattiin ja markkinoille pääsyä koskevien EU-direktiivien soveltamisesta kansallisessa lainsäädännössä. Samassa yhteydessä esitetään myös useita toimenpiteitä harmaan talouden mahdollisuuksien vähentämiseksi. Joukkoliikennelakiin esitetään lisäksi uusia seudullisia toimivaltaisia viranomaisia sekä selkeytetään muiden kuntien mahdollisuuksia ostaa täydentäviä joukkoliikennepalveluja.

Ammattiin pääsyä ja harmaan talouden torjuntaa koskevat muutokset ja niiden mukaiset toimenpiteet lisäävät viranomaisten tarkastuksia ja valvontaa. Koska muutosten tavoitteena varmistaa maantiekuljetusten ammattitaitoisuutta ja luotettavuutta sekä estää harmaan talouden lisääntymistä, ovat ne kannatettavia.

Uudet toimenpiteet lisäävät kuitenkin viranomaisten tarkastustyötä ja erityisesti ELY- keskuksien tehtäviä. ELY- keskuksille on jo aiemmin lisätty joukkoliikennelaissa vaativia ja työllistäviä tehtäviä. Uusien lisäysten myötä tulee huolehtia siitä, että keskuksille järjestetään riittävät resurssit näiden kaikkien tehtävien suorittamiseen. Tietotekniikan ja rekistereiden kehittäminen on erittäin tärkeää asian- ja ajanmukaisen valvonnan suorittamiseksi samantasoisena maan eri ELY- keskuksissa.

Kuntien toimintaan esitetyt muutokset eivät juurikaan tuo muutoksia. Uudet toimenpiteet tuonevat entistä luotettavampia ja ammattitaitoisempia yrittäjiä kuntien tilaamiin palveluihin. 

Joukkoliikennelakiin on tässä luonnoksessa esitetty viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista sen pohjalta, mitä näiden alueiden kunnat ovat yhteisesti kuntalain yhteistoiminnan mukaisesti valmistelleet. Ihmisten liikkuminen kaupunkiseudulla tapahtuu kuntarajoista riippumatta, joten myös liikennepalvelut on tarpeen suunnitella ja toteuttaa seudullisena kokonaisuutena. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen tukee kaupunkiseutusuunnitelmien ja niiden jatkotöiden tavoitteita ja toteuttamista sekä työssäkäyntialueiden liikennepalvelujen rationaalista järjestämistä.
 
Joukkoliikennelaissa on ennestään neljä aluetta, joilla on otettu käyttöön seudullinen kunnallinen joukkoliikenteen viranomainen ja on sovittu yhteistyöstä joukkoliikenteen järjestämisessä. Vastaavasti nyt uusien alueiden, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Porin ja Turun seutujen, toimivaltaoikeudet tulee lisätä joukkoliikennelakiin alueen kuntien sopimusten ja päätösten mukaisesti.

Muillakin kuin viranomaiskunnilla tai - kuntayhtymillä on ollut mahdollisuus ostaa omalla alueellaan täydentäviä joukkoliikennepalveluja kunta- ja hankintalakien pohjalta. Tällaisia ovat olleet mm. asiointi- ja palvelulinjat. Nyt joukkoliikennelakiin esitetään lisättäväksi 14a §, joka on kannatettava ja selventää tätä kunnan omalla alueella mahdollista joukkoliikennepalvelujen ostoa. Näidenkin linjojen suunnittelussa ja palvelujen toteuttamisessa on tarpeen tehdä yhteistyötä kunnan ja alueen joukkoliikenneviranomaisten kesken. Jo viranomaisten palvelutasomäärittelyssä tällaisten täydentävien palvelujen tarve pitäisi nousta esille. Samoin viranomaisten tulee ottaa huomioon kuntien ostosopimukset käsitellessään reittiliikennehakemuksia ja suunnitellessaan omia liikenteen ostojaan, jotta saadaan aikaan toimivia alueellisia joukkoliikennepalveluja ja synkronoiduksi sopimusajat.  

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo  
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags