Maa- ja metsätalousministeriö 5.12.2016, 1155/03/2016, Taina Väre

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (koulujakelu)

Esityksen tarkoituksena on muuttaa maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain koulumaitotukea koskevia säännöksiä vastaamaan uudistettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisättäisiin oppilaille jaettavaksi tarkoitetuille hedelmille ja vihanneksille myönnettävän Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan tuen (kouluhedelmätuki) käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säädökset. Euroopan unionin uudistetussa lainsäädännässä koulumaitotukea ja kouluhedelmätukea koskevat säännökset on yhdistetty ja jatkossa nämä järjestelmät muodostaisivat yhtenäisen koulujakelutuen. 

Koulujakelu on jäsenvaltioille vapaaehtoinen järjestelmä. Uudistetussa järjestelmässä ei enää edellytetä jäsenvaltioiden omarahoitusosuutta. Suomessa on ollut käytössä koulumaitotuki, mutta ei kouluhedelmätukea. 
EU:n koulujakelutuen tavoitteena on maataloustuotteiden käytön lisääminen sekä terveellisten ruokailutottumusten edistäminen tukemalla sekä maitotuotteiden että hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Em. hyvinvointitavoitteiden lisäksi tarkoituksena on luoda lapsille suhde maatalouteen ja maataloustuotteisiin. Kuntaliitto toteaa, että nämä tavoitteet ovat kannatettavia ja linjassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ruokakulttuurin edistämistavoitteiden kanssa.

Esityksen yleisperusteluissa todetaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston koulujakeluasetuksen perusteluiden mukaan jäsenvaltiot voivat koulujakeluohjelmalla edistää erityisesti paikallisia ja alueellisia hankintoja, luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, lyhyitä toimitusketjuja tai ympäristöhyötyjä. Lakiesityksen pykälän 33 2 momentissa säädettäisiin tuotteiden valinnassa käytettävistä kriteereistä. Esityksen mukaan Suomessa kriteereinä olisivat ”tuotteiden luonnonmukainen tuotantotapa, kausiluonteisuus ja saatavuus, käytettävissä olevan tuen määrä, lyhyet toimitusketjut ja ympäristöhyödyt. Lisäksi valittavien tuotteiden olisi vastattava ravitsemussuosituksia.” Näillä kriteereillä esityksessä arvioidaan voitavan painottaa tuotteita, joissa on tarjolla kotimainen vaihtoehto.

Kuntaliitto toteaa, että koulujakeluohjelmassa EU:n tavoitteena oleva luonnonmukaisen tuotannon edistäminen on sinänsä kannatettava asia. Esityksen yleisperusteluissa kuitenkin todetaan, että ”hedelmissä ja vihanneksissa huomattava osa luomutuotteiden tarjonnasta on tuontituotteita”. Lisäksi esityksessä todetaan, että luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille on tarkoitus säätää tavanomaista tuotantoa korkeampi tukitaso, joka tarkoittaa, että tukea voitaisiin kohdentaa suppeammalle ryhmälle.  

Kuntaliitto pitääkin tärkeänä, että sekä koulujakelutukea koskevassa lainsäädännössä että Suomen koulujakelustrategiassa tulee varmistaa, että kotimaiset, sekä tavanomaisesti että luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, ovat etusijalla. Eli painotus tulee olla nimenomaan paikallisesti ja alueellisesti tuotetuissa tuotteissa ja lyhyen toimitusketjun hankinnoissa. Tukea voitaisiin kohdentaa esim. satokausien mukaan, jolloin kotimainen ja paikallinen tuotteiden tarjontaa on ja tuotteiden hinnat ovat kilpailukykyisiä. Painottumalla paikallisten tuotteiden käyttöön, tavanomaisten tuotteiden tukitasolla, koulujakelua voitaneen kohdentaa myös laajemmalle joukolle. Mikäli esim. kunta painottaa omassa kuntastrategiassaan ja hankinnoissaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita, olisi tarkoituksenmukaista, että myös koulujakelutuessa huomioidaan kunnan em. linjaukset.

Kuntaliitto on edistänyt viime vuosina lähiruoan käytön lisäämistä julkisissa ruokapalveluissa ja on tälläkin hetkellä mukana mm. EkoCentrian hallinnoimassa Lähiruokaa NYT -hankkeessa. Kuntaliitto pitääkin tärkeänä, että myös Suomen koulujakelustrategia ja koulujakelutuki tukee näitä tavoitteita. 
Liitännäistoimien, lähinnä tiedottamisen osalta Kuntaliitto katsoo, että keskitetysti toteutettu tiedottaminen olisi sekä kustannusten että tasapuolisen tavoitettavuuden kannalta tarkoituksenmukaista.

Kuntaliitto kannattaa sähköisen haun käyttöönottoa, mutta myös korostaa, että sähköinen haku- ja maksuprosessin toimivuus tule varmistaa ennen tuen hakuaikaa. Lisäksi lain- ja asetusten säätämisessä tulee varmistaa että koulujakelutuen toimeenpano ja hallinnointi on mahdollisimman yksinkertainen sekä tuen hakijoille että tuotteiden toimittajille.

Lisäksi koulujakeluohjelman käynnistyksen aikataulu sivulla 5 tulee tarkistaa.

SUOMEN KUNTALIITTO RY

Ritva Laine  
johtaja
Alueet ja yhdyskunnat 

Taina Väre
erityisasiantuntija 

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri