Liikenne- ja viestintäministeriö Dnro 948/03/2016, 7.10.2016, Johanna Vilkuna

Lausunto luonnoksesta HE Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta.

 

Liikenneturvasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin tehdään 1.1.2017 voimaan tulevan liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain (471/2016) edellyttämät Liikenneturvan rahoitus- ja ohjausmallia koskevat
muutokset. Tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkinnasta annettu laki (24/2001) ehdotetaan kumottavaksi. Tilalle annettaisiin uusi tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkintalaki, johon sisällytetään liikenneturvallisuusmaksulaista johtuvien rahoitus- ja ohjausmallia koskevien muutosten lisäksi perustuslain edellyttämät lakitekniset muutokset. Lakiin sisällytetään nykyisin valtioneuvoston asetuksella säännellyt asiat ja uuden lain voimaan tullessa kumoutuu kyseistä onnettomuustutkintaa koskeva valtioneuvoston asetus. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

 

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista lakiluonnoksiin.

 

Kuntaliitto painottaa kuitenkin, että uudella liikenneturvallisuusmaksujärjestelmällä ja avustusten jakamisella ei tule vaarantaa nykyisen vakiintuneen ja hyvin toimivan Liikenneturvan toiminnan pitäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. Liikenneturvallisuusmaksuun liittyvien hakemusten käsittelyn ja avustusten myöntämisen järjestämisessä tulee huolehtia siitä, että mahdolliset esteellisyyskysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon ja toiminta järjestetään kaikilta osin siten, ettei liikenteen turvallisuustyön riippumattomuus vaarannu.

 

Liikenneturvan toiminta on kuntien kannalta erittäin tärkeää. Liikenneturvan alueellinen turvallisuustyö, koulutustoiminta sekä tiedotus- ja valistusmateriaalit auttavat ja tukevat kuntia pitkäjänteisessä liikenneturvallisuuden edistämisessä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
johtaja
Alueet ja yhdyskunnat

Johanna Vilkuna
Liikenneasiantuntija 

tags