Maa- ja metsätalousministeriölle, 17.2.2011, Tarja Hartikainen, Dno 157/90/2011

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikevalvonnasta

Asetusmuutos liittyy eduskunnassa käsiteltävänä olevaan elintarvikelakimuutokseen, jossa elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä pääsääntöisesti luovuttaisiin ja hyväksyminen korvattaisiin kunnan valvontaviranomaiselle tehtävällä ilmoitusmenettelyllä.

​Asetuksella on säädetty ilmoituksen sisältö. On erittäin tärkeää, että ilmoituksen sisältö on synkronoitu KUTI–vaatimuksiin, jotta kuntavalvonta saa riittävät, valvontakohteen rekisteröintiin tarvittavat tiedot valvontakohteesta. Perustelutekstissä todetaan, että lähtökohtaisesti tiedot on tarkoitus antaa sähköisellä lomakkeella. Ympäristöterveydenhuollossa on vastaavia ilmoitusmenettelyjä myös muussa lainsäädännössä. Talousvaliokunta edellytti kuluttajaturvallisuuslakia koskevassa mietinnössään (4.2.2011) että ”viranomaisten tulee huolehtia sitä, että eri lakien mukaiset ilmoitukset voidaan hoitaa sähköisesti ja niin, ettei saman toiminnanharjoittajan tarvitse tehdä useita ilmoituksia samalla valvontaviranomaiselle.”

On erittäin tärkeää, että ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat keskusvirastot (Evira, Tukes ja Valvira) yhdessä laativat ilmoitusmallin, niin että sitä ei tarvitse miettiä erikseen jokaisessa kunnallisessa valvontayksikössä (noin 120 kpl). Myös sähköinen ilmoitusmenettely tulisi järjestää valtakunnallisesti. Eviran tulee myös laatia malli kunnille ilmoituksen käsittelystä annettavaa todistusta varten. Näillä toimenpiteillä tehostettaisiin merkittävästi kuntavalvonnan resurssien kohdistamista itse valvontatyöhön. Kuntaliitto esittää, että nämä em. kohdat kirjattaisiin asetuksen yksityiskohtaisiin perusteluihin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja  

Jussi Merikallio
johtaja, sosiaali ja terveys