Ympäristöministeriö, Dnro 611/03/2016, 10.8.2016, Laura Hassi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta, joka koskee rakennuksen esteettömyysasetusta. Asetus kokoaa yhteen rakennuksen esteettömyyttä koskevat säädökset. Asetus kuuluu osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, jonka uudistus on käynnissä ja esteettömyysasetuksen tavoin ajoitettu astumaan voimaan 1.1.2018.

Asetusesitys perustuu Sipilän hallitusohjelmaan, jossa on useita kirjauksia esteettömyysmääräysten lieventämisestä. Asetuksen samoin kuin koko rakentamismääräyskokoelman uudistamisen taustalla vaikuttaa myös hallitusohjelman vaatimus eriyttää suositukset ja velvoittavat säädökset toisistaan. Tavoitteena on päästä eroon hallinnollispoliittisista suosituksista, jotka käyttöyhteyksissään ovat alkaneet toimia velvoittavien säädösten tapaan.

Kuntaliitto katsoo, että asetusesitys edistää tarkoituksenmukaisella tavalla esteettömyyden huomioivaa rakentamista.

Asetusta sovelletaan luvanvaraiseen uudisrakentamiseen. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennuslupaviranomaiselle jää harkintavaltaa. Tämä helpottaa rakennuskannan kehittämistä ja käyttötarpeiden muutoksia unohtamatta esteettömyyden arviointia muutostöiden yhteydessä.

Laajimmat esteettömyysvaatimukset koskevat julkisia rakennuksia ja asuinkerrostaloja. Rivitaloihin kohdistuvat vaatimukset, jotka koskevat rakennukseen johtavaa kulkuväylää, sisäänkäyntiä ja ovia. Omakoti- ja paritalot on nyt jätetty esteettömyyssäädösten ulkopuolelle.

Opiskelija- ja nuorisoasuntoja koskevat esteettömyysmääräykset lievenevät siten, että asuinrakennuksen asunnoista 5 % tulee suunnitella liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. Kuntaliitto pitää lievennystä tarkoituksenmukaisena.

 
SUOMEN KUNTALIITTO
 

Ritva Laine   
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat 

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen