Lausunto oikeusministeriölle 23.8.2011, dnro 2458/90/2011, Taisto Ahvenainen

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syyttäjälaitoksesta ja luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi syyttäjävirastojen palvelutoimistoista

Syyttäjälaitoksesta annettava valtioneuvoston asetus vastaisi pitkälti nykyisiä asetuksia, mutta siihen tehtäisiin joitain toimivaltaa koskevia muutoksia. Valtioneuvoston asetuksessa virastojen toimialueet ja päätoimipaikat säilyisivät pääosin nykyisellään. Pyhtää siirrettäisiin Salpausselän syyttäjäviraston toimialueesta Itä-Uudenmaan syyttäjävirastoon. Perustelumuistion mukaan käytännössä on jo nyt syyttäjävirastojen välillä sovittu, että Itä-Uudenmaan syyttäjäviraston syyttäjät hoitavat Pyhtään kunnan jutut (9 § perustelut).

Oikeusministeriön asetuksessa syyttäjävirastojen palvelutoimistoista säädettäisiin syyttäjävirastojen palvelutoimistoista pääosin kuten nykyisin. Palvelutoimistoja on tällä hetkellä yhteensä 27 ja ne ovat kymmenen syyttäjänviraston toimialueella. Ehdotuksella lakkautettaisiin Raision palvelutoimisto Länsi-Suomen syyttäjävirastosta ja Äänekosken palvelutoimisto Keski-Suomen syyttäjävirastosta. Perustelumuistion mukaan tällä edistettäisiin töiden entistä tasapuolisempaa jakautumista, yhdenmukaisten työtapojen luomista sekä henkilöstön mahdollisuuksia erikoistumiseen. Molemmat lakkautettavat palvelutoimistot sijaitsevat myös lähellä viraston päätoimipaikkaa. Kun syyttäjillä on ainoastaan vähäisessä määrin yleisöpalvelua, palvelutoimistojen lakkauttaminen ei heikentäisi kansalaisten saaman palvelun laatua (yleisperustelut). 

Suomen Kuntaliitto on syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmän ehdotuksiin liittyvässä lausunnossaan (25.4.2005, 412/90/2005) pitänyt tärkeänä, ettei uudistus vähennä olennaisesti nykyisten paikallisyksiköiden määrää. Liitto katsoi, että nykyinen paikallinen järjestelmä mahdollistaa hyvän yhteistyökentän syyttäjän, poliisin ja kunnallisen sosiaalitoimen välillä. 

Suomen Kuntaliitolla ei ole muuta lausuttavaa myöskään syyttäjälaitosta ja syyttäjävirastojen palvelutoimistoja koskevista asetusluonnoksista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Taisto Ahvenainen
johtava lakimies

tags