Lausunto työ-ja elinkeinoministeriölle, 30.6.2011, Dnro 1890/90/2011, Marja-Liisa Ylitalo

Lausunto selvitysmiehen tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämistä koskevasta raportista ja siihen liittyvistä kehittämisehdotuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa selvitysmiehen raportista ”Tilintarkastajien valvonnan ja auktorisoinnin yhtenäistäminen”.

Selvitystyön taustana on professori Edward Anderssonin laatima, vuonna 2009 valmistunut ja vuonna 2010 julkaistu laaja selvitysmiesraportti tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta.

Selvitysmiehen raportissa oli seuraavat kehittämisehdotukset:

Uuden tilintarkastusvalvontaviranomaisen perustaminen ja patentti- ja rekisterihallitus sen ensisijaiseksi sijoituspaikaksi.

Kuntaliitto puoltaa tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontatehtävien sijoittamista riippumattomalle viranomaiselle. Patentti- ja rekisterihallitus on TEM:n alainen virasto, joten uusi tilintarkastusviranomainen olisi perusteltua sijoittaa sinne.

 

Tilintarkastusviranomaisen tehtävien määrittely siten, että tutkintojen järjestämistä ja kurinpidollista valvontaa varten nimetään lautakunnat, ja että tilintarkastajien laadunvalvonta on suoraan tilintarkastusviranomaisen vastuulla.

Kuntaliitto puoltaa lautakuntien nimeämistä ehdotetulla tavalla.

Koska uuden lautakunnan tehtävänä tulisi olemaan myös päättäminen kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontamenettelystä, tulisi jäsenten esittämisoikeudessa lautakuntaan noudattaa tasapuolisuutta kunta-alan ja elinkeinoelämän välillä. Siksi osa lautakunnan jäsenistä nimitettäisiin Kuntaliiton esityksestä.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan lautakunnat tulisi myös jakaa jaostoihin, ja erityisesti julkisyhteisöjen tilintarkastuksesta vastaavan jaoston asettaminen on tarpeen. Laadunvalvonnan keskittämisessä suoraan tilintarkastusviranomaiselle Kuntaliitto edellyttää, että riippumattomuus- ja jäsenten nimeämismenettelyt ratkaistaan oikein ja tasapuolisesti.

 

Tilintarkastusviranomaisen ja sen alaisten lautakuntien toimivallan järjestäminen siten, että ne tekevät toimintaansa liittyvät valituskelpoiset hallintopäätökset itse.

 

Kuntaliitto yhtyy tähän ehdotukseen. 

 

Valtion tilintarkastuslautakunnan lakkauttaminen ja tilintarkastuksen yleisen ohjauksen ja kehittämisen siirtäminen uudelle kurinpidosta vastaavalle lautakunnalle.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan valtion tilintarkastuslautakunnan lakkauttaminen on aiheellista, koska tarkoituksena on muodostaa selkeästi edunvalvontatahoista riippumaton viranomaiselin. 

 

Valitustien järjestäminen tavanomaista hallintovalituslinjaa siten, että tilintarkas-tusviranomaisen ja sen alaisten lautakuntien ratkaisuista valitetaan erikseen nimettävään hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Kuntaliitto yhtyy tähän ehdotukseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja 

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous

tags
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.