Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 19.5.2011, Dnro 1444/90/2011, Silja Siltala

Lausunto Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman 2011-2014 luonnoksesta

Tieliikenteen turvallisuussuunnitelmaluonnos on laadittu siten, että päähuomio on kiinnitetty pahimpiin riskikohtiin liikennejärjestelmässä ja kulkijaryhmissä. Luonnoksessa esitetyt kuusi pääasiallista toimintakohdetta on hyvin valittu niiden pohjalta.

Rattijuopumuksen vähentäminen, ajoterveyden arviointi, nopeusrajoitusten noudattaminen ja turvalaitteiden käyttö, nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen, taajamaliikenteen rauhoittaminen ja päätiekuolemien torjunta ovat perusteltuja erityishuomion kohteita suunnitelmakaudella. Niiden lisäksi on kuitenkin aina tarpeen muistaa, että samalla on tehtävä eri tahoilla monipuolista perustyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kunnilla on tärkeä rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa oman alueensa liikenneverkon ja kunnallisten palvelujen ylläpitäjänä. Tässä suunnitelmassa kuntien vastuut on kohdistettu erityisesti taajamaliikenteen liikennejärjestelyjen ja automaattisen liikennevalvonnan edelleen kehittämiseen. Kunnat eivät voi yksin ottaa vastuulleen taajamaliikenteen valvontaa, mutta voivat osallistua poliisin kanssa yhteistyössä valvonnan kehittämiseen. Selvitystyössä on ratkaistava, miten kunnille korvataan mahdollisten uusien tehtävien kustannukset.

Taajamaliikenteessä on jatkossa kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota paitsi nopeusrajoitusten myös muiden liikennesääntöjen noudattamiseen. Taajamissa onnettomuudet tapahtuvat kadunylityksissä. Kuolemista noin kolmannes ja loukkaantumisista lähes puolet tapahtuu suojateillä. Vanhusten määrän kasvaessa on entistä tärkeämpää, että heidän liikkumisympäristössään autoilijat muistavat noudattaa suojatiesääntöjä, jotta vanhuksetkin pystyvät ylittämään katuja turvallisesti. Myös punaisia päin ajaminen pitää saada karsituksi. Automaattinen valvonta on tehokas keino liikennekäyttäytymisen parantamiseksi, joten sen käyttöä tulee laajentaa ja huolehtia jalankulkijoiden oikeusturvasta.

Esitettyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointi osoittaa, että turvallisuuden parantumista saataisiin näillä aikaan ja kohtuullisen hyvällä kustannustehokkuudella. Suunnitelmassa on esitetty myös liikenneturvallisuuden kehittymistä seuraavan indikaattorijärjestelmän kehittämistä. Se on hyvä kehityskohde, jossa tulee ottaa huomioon myös vakavaan loukkaantumiseen johtavien liikenneonnettomuuksien kehittyminen. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags