Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 2690/90/2010, Ulla Hurmeranta 25.10.2010

Lausunto tulva-asetustyöryhmän raportista

​Työryhmän ehdotukset koskevat tulvariskien hallintaa parantavien toimenpiteiden tukemista, vesilainsäännöksiä tulva- ja kuivuusriskeihin varautumiseksi sekä tulvavesien väliaikaista pidättämistä maa-alueilla. Kuntaliiton edustaja työryhmässä jätti lausuman työryhmän raporttiin liittyen toimenpiteiden tukemista koskeviin ehdotuksiin.

 

Lausunto

Kuntaliitto katsoo, että ilmastonmuutokseen varautumisessa on kyse kansallisesta tehtävästä ja siten valtion roolia ja taloudellista panostusta tulvasuojeluhankkeiden toteuttamiseksi tulisi laajentaa nykyisestä. Eri tulvatyyppien ottaminen tuen piiriin on myönteistä, mutta tuen suuruudelle ei tulisi asettaa ylärajaa ja tuki tulisi ulottaa myös olemassa olevien tulvasuojarakenteiden kunnossapitoon.

Tulvasuojelurakenteiden tukemisen rajoittaminen enintään viiteenkymmeneen prosenttiin kustannuksista johtaa siihen, että kansallisestikin merkittävien tulvariskialueiden tarvitsema tulvasuojaus ei välttämättä toteudu lainkaan ja yhdyskunnille ja yksittäisille kiinteistönomistajille aiheutuu siten tulvavahinkoja. Tulvavahinkojen syntymiseen tulee siis varautua ja siten kiinteistönomistajien omaehtoista varautumista on jatkossa korostettava. Tulvavakuutuslain valmistelu on vihdoin edennyt, mitä voidaan pitää myönteisenä seikkana.

Tulvasuojelu ei ole lainsäädännössä osoitettu kuntien tehtäväksi. Suurimmalla osalla kuntia ei ole mahdollisuutta vapaaehtoisesti vastata tulvasuojeluhankkeista eikä niiden rahoituksesta ottaen huomioon kuntien nykyinen ja tuleva taloustilanne. Epävarmuus tarvittavien tulvasuojarakenteiden toteutumisesta vaikeuttaa tulvariskien hallinnan suunnittelua.

Tulvasuojeluun ja sen rahoitukseen tarvitaan uusia välineitä. Siksi on harmillista, että maa- ja metsätalousministeriön maaliskuussa 2010 tekemä ehdotus ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että kiinteistönomistaja voitaisiin velvoittaa osallistumaan tulvasuojauksesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, ei ole edennyt.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhtyskusnta, tekniikka ja ympäristö

Ulla Hurmeranta
lakimies