Sosiaali- ja terveysministeriö Dnro 1091/03/2016 16.11.2016

Lausunto tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tupakkalain (549/2016) 79 §:n 3 momentin nojalla annettavassa asetuksessa tullaan säätämään asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksesta sekä asuntoyhteisön toimittaman kuulemisen kirjaamisesta hakemukseen. Asetuksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa parveketupakointikiellon hakemista sekä hakemuksen käsittelyä viranomaisessa.

Asetuksella on tarkoitus säätää tupakointikieltoa koskevan hakemuksen liitteistä. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että hakemuksessa on liitteenä niiden tilojen haltijoiden yhteystiedot, joihin kieltoa haetaan.

Asetusluonnoksen 4 a § 5 kohdassa tarkoitetun viranomaiselle toimitettavan selvityksen riittävä laatu tulee varmistaa. Kuntaliitto katsoo, että 4 a §:n 5 kohtaa tulisi täsmentää siten, että erityisesti haettaessa asuntojen sisätiloihin tupakointikieltoa vaaditaan liitteeksi pätevän alan asiantuntijan laatima rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilaan. Viranomainen, joka päätöksen käsittelee, ei ole rakennetekniikan asiantuntija ja hänen on voitava luottaa hakemuksen liitteenä olevaan selvitykseen. Selvityksen tekijällä tulee olla rakenneteknistä osaamista. Hakemukseen liitettävissä piirustuksissa on oltava selkeästi merkittynä ne tilat, parvekkeet ja piha-alueet, joille tupakointikieltoa haetaan.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että viranomaiselle toimitetaan tilojen haltijoiden yhteystiedot ja asuntoyhteisön kuulemisen tulokset. Tilojen haltijoiksi katsotaan sekä osakkeenomistaja että vuokralainen. Viranomainen voi omassa päätöksenteossaan hallintolain 34 § 2 momentin kohdan 5 mukaisesti harkinta, onko viranomaisen suorittama kuuleminen ilmeisen tarpeetonta. Tämä tulisi avata perustelumuistiossa samassa yhteydessä, kun viitataan hallintolain mukaiseen kuulemiseen.

Viittaus hallintolain mukaiseen kuulemiseen tulisi tehdä siten, että siitä ilmenee, että viranomaiselle jää edelleen harkintavaltaa päättää myös kuulemisen tarpeettomuudesta, etenkin niiden haltijoiden osalta, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti tupakointikiellon määräämistä koskevaan hakemukseen. Luonnoksen mukainen esitystapa nostaa kynnystä viranomaisen harkinnassa kuulemisen tarpeettomuudesta. Muistiossa voisi todeta esimerkiksi Kunnan päätöksenteossa noudatetaan kuulemisen osalta hallintolain (434/2003) säännöksiä. Lisäksi perusteluista tulisi käydä ilmi, mikäli hakijayhtiön hakemukseen liittyvää selvitystä asianosaisten kannasta voidaan käyttää arvioitaessa viranomaiskuulemisen tarvetta ja laajuutta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
alueet ja yhdyskunnat

Minna Mättö
lakimies

tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö